نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران

2 نویسندۀ مسؤول، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22059/jsb.2022.347813.1550

چکیده

سابقه و هدف: بیماری آلزایمر یک بیماری زوال عصبی است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر دوازده هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف زالزالک بر برخی از شاخص‌های استرس اکسیداتیو در سرم موش‌های نر آلزایمری انجام گرفت.

روش کار: در این پژوهش30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به شکل تصادفی در پنج گروه شش‌تایی؛ کنترل سالم، کنترل آلزایمری، آلزایمری نحت تمرین مقاومتی، آلزایمری تحت تمرین مقاومتی با مصرف زالزالک و آلزایمری به همراه مصرف زالزالک تقسیم شدند. تمرینات به مدت 12 هفته و 5 روز در هفته بصورت بالا رفتن از نردبانی به طول یک متر، همراه با وزنه‌های متصل به دم موش‌ها بود. وزنه متصل به دم هر حیوان در هفته اول 50 تا60 درصد و در هفته‌های پایانی به 140تا150درصد وزن موش‌ها رسید. گروه دریافت مکمل، مخلوط پودر زالزالک را با غذای استاندارد موش‌ها به نسبت 25/6 درصد پودر زالزالک دریافت می‌کردند. 24 ساعت بعد از آخرین مداخله تمرین و مکمل، موش‌ها بی‌هوش شدند و سطوح سرمی SOD، GPX، TAC و MAD به روش الایزر تعیین شد.

نتایج: نتایج نشان داد، تمرین مقاومتی به ویژه در زمان مصرف زالزالک، منجر به افزایش معنا دار (P = 0.002) سطح سرمی گلوتاتیون پراکسیداز در مقایسه با گروه های دیگر شد. اما تغییر معنا داری در سطح سرمی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، ظرفیت.آنتی اکسیدانی تام و پراکسیداسیون لیپیدی در گروه‌های تجربی و کنترل دیده نشد.

نتیجه گیری: امکان دارد تمرین قدرتی و مکمل دهی با زالزالک در درمان جانبی در بیماران آلزایمری، به ویژه در مراحل اولیه موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of resistance training with hawthorn consumption on some indicators of serum oxidative stress in male Alzheimer's mice.

نویسندگان [English]

  • Samaneh Paknia 1
  • Mohammad Ali Samavati Sharif 2
  • Ali Heidarianpour 3

1 Department of Sports Physiology, Faculty of Humanities, University College of Omran_Toseeh, Hamedan, Iran

2 Corresponding Author, Department of Sports Physiology. Faculty of Humanities, University College of Omran_Toseeh, Hamedan, Iran

3 Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Bu Ali Sina University. Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Background and purpose: Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease. The present study was conducted to investigate the effect of twelve weeks of resistance training along with hawthorn consumption on some oxidative stress indicators in the serum of Alzheimer's male rats.

methods: In this study, 30 male Wistar rats were randomly divided into five groups of six. Healthy control, Alzheimer's control, Alzheimer's disease under resistance training, Alzheimer's disease under resistance training with hawthorn consumption, and Alzheimer's disease with hawthorn consumption were divided. Training was for 12 weeks and 5 days a week in the form of climbing a one-meter long ladder with weights attached to the rats' tails.The weight attached to the tail of each animal reached 50-60%in the first week and140-150%of the mice's weight in the last weeks.The group receiving the supplement received the mixture of hawthorn powder with the standard food of mice at a ratio of6.25%of hawthorn powder.24 hours after the last civilizing and supplemental intervention,the mice were unconscious and the serum levels of SOD,GPX,TACand MAD were determined by Eliezer method.Results:The results showed that resistance training, especially when taking hawthorn, led to a significant increase (P=0.002) in the serum level of glutathione peroxidase compared to other groups. However, no significant change was observed in the serum level of superoxide dismutase enzyme, total antioxidant capacity and lipid peroxidation in the experimental and control groups.

Conclusion: It is possible that resistance training and supplementation with hawthorn can be effective in adjunctive treatment in Alzheimer's patients, especially in the early stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer'
  • s rats
  • resistance training
  • hawthorn
  • serum oxidative stress indicators