نویسنده = اسد، محمد رضا
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر8 هفته فعالیت هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن SOD و GPX بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 571-577

مهسا دهقان منشادی؛ محمد رضا اسد؛ سعید نقیبی


2. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل‌سازی HMB بر سطح مایوستاتین سرمی مردان غیرورزشکار

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 351-363

محمدرضا اسد؛ مریم مرسلی؛ بهنوش وثاقی قراملکی


4. بررسی تأثیر سه شیوة تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقدار لپتین پلاسمای دانشجویان پسر

دوره 13، شماره 13، زمستان 1348، صفحه 107-123

محمدرضا اسد؛ محمد علی قره؛ محمد حسن فردوسی