نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل‌سازی HMB بر سطح مایوستاتین سرمی مردان غیرورزشکار بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی بود. به همین منظور 20 مرد غیرورزشکار داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به دو گروه تجربی (10n=) با میانگین سنی 39/1± 75/28 سال، قد 30/4± 83/179 سانتی‌متر، وزن 27/5 ± 81 کیلوگرم و درصد چربی 40/6± 65/28 و گروه کنترلn=10)  ) با میانگین سنی 14/2± 28 سال، قد 71/3± 25/18 سانتی‌متر، وزن 58/3 ± 23/84 کیلوگرم و درصد چربی 97/5±21/29 تقسیم شدند. هر دو گروه پروتکل هشت هفته‌ای تمرین مقاومتی (5 حرکت، 3 جلسه در هفته با شدت 50 تا 80 درصد) را اجرا کردند. گروه تجربی در طول مدت پژوهش روزانه 3 گرم مکمل HMB دریافت کردند. در گروه کنترل از دارونما استفاده شد. قبل از تمرینات و 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ برنامۀ تمرینی از آزمودنی‌ها در شرایط ناشتا نمونه‌گیری خون به‌عمل آمد. نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد مصرف مکمل HMB تأثیر معناداری بر سطح سرمی مایوستاتین ندارد. از یافته‌‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت مکمل HMB تأثیر مهمی در مهار مایوستاتین ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Resistance Training and HMB Supplementation on Serum Myostatin Level in Non-Athlete Men

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Asad 1
  • Maryam Morsali 2
  • Behnoush Vasaghi Gharamaleki 3

1 Assistant Professor of Department of Exercise Physiology, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Department of Exercise Physiology, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of 8 weeks of resistance training and HMB supplementation on serum myostatin levels of non-athlete men. In this quasi-experimental study, 20 non-athlete men voluntarily participated in the study and were divided into experimental group (n=10, mean age 28.75±1.39 yr, height 179.83±4.30 cm, weight 81±5.27 kg and BF% 28.65±6.40) and control group (n=10, mean age 28±2.14 yr, height 180.25±3.71 cm, weight 84.23±3.58 kg and BF% 29.21±5.97). Both groups performed the 8-week resistance training protocol (5 sets, 3 sessions per week, 50-80% 1RM intensity). Experimental group ingested 3 gr of HMB daily while placebo was used in the control group. Fasting blood samples were obtained prior to the training and 48 hours after the last session of the training protocol. The results of independent t test revealed that HMB supplementation had no significant effect on serum myostatin level. The findings of this study leads to the conclusion that HMB supplementation has no significant effect on myostatin inhibition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HMB Supplementation
  • Myostatin
  • resistance training