اثر دو ماه تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت کالری بر غلظت و فعالیت سیرتوین-1 در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی مردان سالم غیرفعال

افشار جعفری؛ فرید اعتمادیان؛ علی اکبر ملکی راد؛ بهزاد برادران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 329-345

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.308308.1422