نویسنده = محمدرضا اسد
تعداد مقالات: 5
5. بررسی تأثیر سه شیوة تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقدار لپتین پلاسمای دانشجویان پسر

دوره 4، شماره 131، دی 1348، صفحه 107-123

محمدرضا اسد؛ محمد علی قره؛ محمد حسن فردوسی