نویسنده = رشید لمیر، امیر
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 115-132

10.22059/jsb.2013.35043

ذبیح اله قدم پور واحد؛ امیر رشید لمیر؛ زهرا موسوی؛ احمدرضا راجی


2. بررسی و مقایسة دو روش کاهش وزن در کشتی‌گیران تمرین‌کردة 25 – 20 ساله خراسانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 5-21

امیر رشید لمیر؛ محمود گودرزی؛ علی اصغر رواسی