نویسنده = شاکری، نادر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ QTc ورزشکاران مرد نخبه، باشگاهی و مبتدی در حالت استراحت و ورزش وامانده‌ساز

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 431-441

علیرضا کاشف؛ فرشاد غزالیان؛ نادر شاکری