نویسنده = امینی زاده، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های پروآنژیوژنیک سلول‌های اندوتلیال در عضلۀ اسکلتی رت‌ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 443-456

محسن امینی زاده؛ احد شفیعی؛ محمد رضا کردی؛ مهلا سادات نبی زاده