نویسنده = رحمانی نیا، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. آثار هشت هفته تمرین تناوبی بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 297-309

الله یار عرب مومنی؛ حمید محبی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ احمد ریاسی