نویسنده = بارانچی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. نیمرخ آمادگی جسمانی، آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان نوجوان تیم ملی والیبال ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-39

10.22059/jsb.2014.50140

علیرضا سلیمی آوانسر؛ مصطفی بارانچی؛ سمانه کنشلو