نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، توصیف و ارتباط سنجی نیمرخ آمادگی جسمانی، آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان والیبال تیم ملی نوجوانان پسر ایران بود. 40 نفر بازیکنان حاضر در اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان (میانگین سنی: 3/0±9/17 سال)، به‌عنوان نمونه آماری در دسترس پژوهش انتخاب شدند. سنجش فاکتورهای ترکیب بدنی: وزن، شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر به  باسن (WHR)، درصد چربی و توده عضلانی و شاخص‌های آنتروپومتریکی: محیط‌ها (کمر، باسن، شکم، ساعد، بازو، ران، ساق)، قطرها (مچ دست، آرنج، زانو)، طول‌ها (قد ایستاده، ارتفاع قابل دسترس، دو دست، کف دست، ساعد، ساق، ران) انجام شد. همچنین متغیرهای فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی شامل: ضربان قلب، فشارخون، نرخ متابولیکی پایه (BMR)، پرش طول، کشش از بارفیکس، درازونشست، دو 20 متر سرعت، چابکی 9×4 متر، پرش اسپک، پرش دفاع، توان بی‌هوازی (با استفاده از آزمون ارگوجامپ 15ثانیه)، ظرفیت هوازی (آزمون دو 2400 متر)، توان انفجاری (آزمون پرش عمودی) و انعطاف‌پذیری (آزمون انعطاف تنه به جلو) اندازه‌گیری شدند. از آمار توصیفی برای توصیف نیمرخ آزمودنی‌ها و از ضریب همبستگی پیرسون به‌منظور ارتباط سنجی بین فاکتورهای پژوهش استفاده شد. یافته‌ها ارتباط معناداری بین برخی از متغیرهای پژوهش نشان داد. بین پرش دفاع و اسپک با طول قامت و ارتفاع قابل دسترس همبستگی منفی معنادار و با پرش طول و انعطاف‌پذیری همبستگی مثبت معناداری دیده شد (p<0.05). همچنین نتایج پژوهش، کاهش میانگین قد و ارتفاع اسپک و دفاع را نسبت به میانگین نوجوانان تیم‌های برتر جهان نشان داد. اطلاعات ارائه شده در این مقاله می‌تواند الگویی مناسب جهت استعدادیابی و انتخاب بازیکنان شایسته، تعیین قوت­ها، ضعف­ها و جایگاه تیم ملی در مقایسه با سطوح جهانی و برنامه‌ریزی بهینه به‌ویژه در طراحی تمرینات برای مربیان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical Fitness, Anthropometric and Body Composition Profile of Iranian National Adolescent Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • Alireza Salimi Avansar 1
  • Mostafa Baranchi 2
  • Samane Koneshlou 3

2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to profiled the body composition, anthropometric and physical fitness qualities of Iranian national adolescent volleyball players, and quantified relationships between these characteristics. The sample of this study was 40 national adolescent volleyball players (Age: 17.9±0.3). Body composition factors: (weight, BMI, WHR, body fat percentage, muscle mass) and Anthropometric indexes: Girths (waist, hip, abdomen, forearm, arm, thigh, calf), Breadths (wrist, humerus, femur), Lengths (stature, standing reach height, arm span, midstylion-dactylion , radiale-stylion, tibiale mediale-sphyrion tibiale, midstylion-dactylion) were measured. Also, physiological and Physical Fitness variables: (heart rate, blood pressure, basal metabolic rate (BMR), long jump, barfix, sit up, 20-m sprint, agility 4×9 m, spike jump, block jump, anaerobic power (15s ergojump test), aerobic capacity (2400 m), explosive power (vertical jump), flexibility (sit and reach test)) characteristics were measured. Descriptive statistics are used to describe the subjects profile and Pearson correlation coefficient was used to study relationships between variables. The results showed significant relationships between some variables. Spike jump and block jump were negatively correlated with Height and standing reach height  and positively correlated with long jump and flexibility (p<0.05). Also mean values in height and spike and block height were lesser than mean of world’s top adolescent players. The data presented in this paper can be a proper model for coaches in talent identification and competent player selection, finding strengths and weaknesses of Iranian national team comparing to world levels and optimizing planning particularly in training design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthropometry
  • Body Composition
  • physical fitness
  • Volleyball
  • Adolescents