نویسنده = خادمی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-189

معصومه سیف؛ محمد علی سمواتی شریف؛ علیرضا خادمی