نویسنده = رواسی، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژیوژنیکی( VEGF ( و آنژیوستاتیکی ) ES ( در زنان غیرفعال

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

جواد طلوعی آذر؛ علی اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ علی اکبرنژاد