نویسنده = حسن صراف، زهیر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات هوازی بر سطوح سرمی سایتوکین های TNF-α ،IL-1β ،IL-6، Hsp70 در موش های صحرایی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 91-106

امین عیسی نژاد؛ زهیر حسن صراف؛ مهدی مهدوی؛ رضا قراخانلو