نویسنده = سروری، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره فعالیت شدید استقامتی بر عوامل همورئولوژیکی ورزشکاران تیم ملی سه گانه

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 63-75

پروانه نظرعلی؛ سعیده سروری؛ اعظم رمضانخانی