نویسنده = سنگدوینی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدت کشش ایستا بر حداکثر انقباض ارادی و انعطاف پذیری همسترینگ

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390

مرتضی سنگدوینی؛ بهمن میرزایی؛ علی مصطفی لو؛ احسان سعیدی