نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه دانش البرز، قزوین، ایران .

2 نویسندة مسؤول، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه:  فشار خون بالا و دیس لیپیدمی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی از علل اصلی مرگ‌ومیرند. با این حال، مصرف مکمل‌های گیاهی و انجام فعالیت‌های بدنی می‌تواند به پیشگیری از این بیماری کمک کند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مکمل چیتوزان و ورزش ترکیبی بر فشار خون و پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به فشار خون بالا پرداخت.
روش پژوهش: تحقیق به‌صورت کارآزمایی بالینی روی 40 زن مبتلا به فشار خون بالا انجام گرفت. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی در چهار گروه (10 نفر مکمل چیتوزان-10 نفر تمرین ترکیبی-10 نفر مکمل چیتوزان به‌همراه تمرین ترکیبی و 10 نفر کنترل) قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در گروه تمرین ترکیبی به مدت هشت هفته (سه روز در هفته) تمرین هوازی و پس از آن تمرینات مقاومتی و گروه مکمل و مکمل  با تمرین روزانه 4 گرم چیتوزان (8 کپسول 500 میلی‌گرمی) مصرف کردند. نمونه‌گیری خونی و اندازه‌گیری فشار خون پیش از هشت هفته و دوباره 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین و مکمل‌دهی انجام گرفت. اندازه‌گیری‌ها ثبت شد.
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها با spss نسخۀ 23 با استفاده از آزمون‌ تحلیل واریانس آنوا و کوواریانس در سطح معناداری (05/0P≤) انجام گرفت. بیشترین مقدار میانگین فشار خون سیستولیک پس از آزمون (8/9±9/141)، کلسترول کل پس از آزمون (9/3±28/213) در افراد شرکت‌کننده در گروه تمرینات ترکیبی مشاهده شد و نتایج مقایسۀ بین گروهی حاکی از بهبود معنا‌دار شاخص‌های فشار خون سیتولیک و کلسترول کل، تری‌گلیسیرید،  VLDL,LDL بود و در شاخص‌های فشار خون دیاستولیک و HDL نتایج نزدیک به سطح معناداری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج نشان داد که مصرف مکمل ‌چیتوزان و تمرین ترکیبی تأثیرات مفیدی بر فشار خون و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به فشار خون بالا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Eight-Weeks Chitosan Supplementation and Combined Exercise on the Blood Pressure and Lipid Profile of Women With Hypertension

نویسندگان [English]

  • elahe rasuli Jokar 1
  • saeid shamlou kazemi 2

1 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Danesh Alborz, Univesity of Qazvin, Qazvin, Iran.

2 Corresponding Author, Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Bu-Ali Sina University of Hamedan, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Hypertension and dyslipidemia are risk factors for cardiovascular diseases and are the leading causes of death. However, taking herbal supplements and physical activity engagement can help prevent this disease. Therefore, the present study investigated the effect of chitosan supplementation and combined exercise on blood pressure and lipid profile in women with hypertension.
Methods: The study was conducted as a clinical trial on 40 women with high blood pressure. The participants were randomly divided into four Chitosan Supplement (N=10), Combined Exercise (N=10), Chitosan Supplements + Combined Exercise (N=10), and Control (N=10) groups. For combined exercise, participants performed aerobic exercise for eight weeks (three days a week) followed by resistance training, while for the supplement, participants consumed four grams of Chitosan daily (eight capsules of  500 mg each). Blood sampling and blood pressure measurements were conducted before eight weeks and again 48 hours after the last exercise and supplementation session and all the measurements were recorded.
Results: Statistical analysis of data was done via SPSS version 23 using Analysis of Variance (ANOVA) and Covariance at a significant level of P≤0.05. The highest mean value of post-test systolic blood pressure (141.9±9.8), and post-test total cholesterol (213.28±3.9) was observed in the participants of the Combined Exercise group. The results of the between-group comparison indicated a significant improvement in systolic blood pressure, total cholesterol, triglyceride, VLDL, and LDL indices. In diastolic blood pressure and HDL indices, the results were close to the significant level.
Conclusion: Overall, the results showed that the consumption of Chitosan supplements and combined exercise have beneficial effects on the blood pressure and lipid profile of women with high blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood pressure
  • Chitosan
  • Combined exercise
  • Lipid profile