نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کاشان

4 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 استادیار غدد درون ریز و متابولیسم گروه اطفال، دانشکده پزشکی، بیمارستان بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده

شواهد زیادی مبنی بر اثر مکمل یاری عصاره شاتوت و تمرینات ورزشی بر شاخصهای التهابی موثر در پاتوژنز دیابت در سالمندان وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرینات ترکیبی (هوازی + مقاومتی) و مصرف عصاره برگ شاتوت بر سطوح سرمی لیپوکالین 2، اینترلوکین 1 بتا و شاخص‌های متابولیکی مرتبط با دیابت در بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی و یک سوکور، تعداد 40 نفر از مردان سالمند با محدوده سنی(48/7±07/67) سال به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی، در پنج گروه مساوی (تمرین، مکمل، مکمل+تمرین، دارونما و کنترل)، قرار گرفتند. دوز روزانه 1000 میلی‌گرم (دو عدد کپسول 500 میلی‌گرمی) عصاره برگ شاتوت در 3 نوبت، به مدت 2 ماه استفاده شد. گروهها به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 90 دقیقه به تمرین پرداختند. متغیرهای مورد مطالعه 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از دوره مداخلـه اندازه گیری شدند. میزان لیپوکالین 2، اینترلوکین 1 بتا و مقاومت به انسولین در پس آزمون گروه تمرین، تمرین+مکمل و مکمل نسبت به پیش‌آزمون کاهش معنی‌داری داشت (05/0P<). در تغییرات بین گروهی، میزان لیپوکالین 2، اینترلوکین 1 بتا و مقاومت به انسولین در گروه تمرین، تمرین+مکمل و مکمل نسبت به گروه دارونما و کنترل کاهش معنی‌داری داشت (05/0P<). به نظر می‌رسد مصرف عصاره شاتوت می‌تواند تأثیرگذاری تمرین ورزشی را در کاهش ماکرهای التهابی موثر در دیابت بیشتر نموده و به همراه تمرین ترکیبی تأثیر هم‌افزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Mulberry leaf extract supplementation and combined exercises on lipocalin 2, interleukin 1 beta levels and diabetes-related metabolic parameters in elderly patients with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • mohammad ebrahim bahram 1
  • roghayyeh Afroundeh 2
  • mohammad javad pourvaghar 3
  • farnaz seify 4
  • Leila Katebi 5

1 Ph.D. Students in Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil

2 Assistant Professor of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3 University of kashan

4 Associate Professor of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

5 Assistant Professor of Pediatric Endocrinology &amp; Metabolism, Department of Pediatrics, School of Medicine Bu&#039;ali Hospital, Ardabil University of Medical Sciences

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of combined training (aerobic+ resistance) and consumption of Mulberry leaf extract on serum levels of lipocalin 2, interleukin 1 beta and metabolic parameters associated with diabetes in elderly patients with type 2 diabetes. In this quasi-experimental and single-blind study, 40 elderly men with age range (67.07±7.48) years were purposefully selected as a sample and randomly divided into five equal groups (exercise, supplement, supplement + exercise, placebo and control). Daily dose of 1000 mg (two 500 mg capsules) of Mulberry leaf extract was used 3 times for 2 months. The groups practiced for 8 weeks and 3 sessions for 90 minutes each week. Exercise and training+supplementation group practiced for 8 weeks and 3 sessions per week for 90 minutes. The studied variables were measured 24 hours before and 48 hours after the intervention period. The levels of lipocalin 2, interleukin 1 beta and insulin resistance in the post-test of exercise, exercise + supplement and supplement groups were significantly reduced compared to the pre-test (P<0.05). In inter-group changes, the level of lipocalin 2, interleukin 1 beta and insulin resistance in the exercise, exercise+supplement and supplement groups had a significant decrease compared to the placebo and control groups (P<0.05). It seems that the consumption of Blackberry extract can increase the effectiveness of exercise in reducing the inflammatory markers effective in diabetes and have a synergistic effect along with combined exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined Exercises
  • Lipocalin 2
  • Interleukin 1 Beta
  • Mulberry Leaf Extract