نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرو د

10.22059/jsb.2022.334632.1499

چکیده

ال-آرژنین اسید آمینه‌ای نیمه ضروری است که می‌تواند بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک از جمله سنتز پروتئین، متابولیسم کربوهیدرات و چربی اثر بگذارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر حاد مکمل ال-آرژنین بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات قبل، حین و بعد از فعالیت استقامتی در ورزشکاران بود. پژوهش حاضر از نوع طرح تک گروهی، به صورت متقاطع و یک سو کور بود که در فوتبالیست‌های 16 تا 20 ساله پسر شهر شاهرود انجام گرفت. در روز آزمون پس از تست وزن و قد، اولین مرحله خون‌گیری انجام گرفت و تست گازآنالیزور در حالت استراحت انجام شد، سپس شش گرم ال-آرژنین به همراه 400 میلی لیتر آب یا دارونما مصرف کردند و ۴۵ دقیقه بعد از آن دومین مرحله خون‌گیری انجام گرفت و تست بروس روی تردمیل به عمل آمد. بلافاصله بعد از اتمام آزمون، سومین مرحله خون‌گیری صورت پذیرفت. بعد از 30 دقیقه استراحت، آزمودنی‌ها در آخرین مرحله خون‌گیری شرکت کردند. نمونه‌های خونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و با استفاده از آزمون بونفرونی بررسی شدند. مصرف حاد مکمل ال آرژنین باعث کاهش حداکثر اکسیداسیون چربی، افزایش حداکثر اکسیداسیون کربوهیدرات و نسبت تبادل تنفسی بعد از فعالیت ورزشی پیش رونده شد (001/0P=). بعلاوه مصرف حاد مکمل افزایش غلظت گلوکز (001/0P=) و گلیسرول خون (02/0P=) را به همراه داشت. بر اساس یافته‌های این تحقیق مصرف حاد مکمل ال آرژنین باعث افزایش توان ‌هوازی و عملکرد استقامتی وکاهش خستگی در تمرینات هوازی در ورزشکاران شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Acute effect of L-arginine supplementation on fat and carbohydrate metabolism before, during, and after endurance exercise in athletes

نویسندگان [English]

  • زهرا baojRezaei 1
  • adel donyaie 2
  • Elham Vosadi 3

1 Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahroud University of Technology, Semnan, Iran

2 assistant professor of Shahrood University of Technology

3 Assistant Professor of Sport Physiology Shahro University of Technology

چکیده [English]

L-arginine is a semi-essential amino acid that can affect some physiological responses, including protein synthesis, carbohydrate metabolism, and fat. This study aimed to evaluate the acute effect of L-arginine supplementation on fat and carbohydrate metabolism before, during, and after endurance exercise in athletes. The present study was a crossover and single-blind design. The study population of the present study were16 to 20-year-old male football players in Shahrood. On the day of the test, after testing the weight and height, the first stage of blood sampling was performed and the gas analyzer test was performed at rest, then six grams of L-arginine with 400 ml of water or placebo were consumed and 45 minutes later the second stage. Blood samples were taken and Bruce was tested on a treadmill. Immediately after the test, the third stage of blood sampling took place. After 30 minutes of rest, the subjects participated in the last stage of blood sampling. Data were analyzed using an analysis of variance with repeated measures and the Bonferroni test. Acute L-arginine supplementation increased vo2max, maximal heart rate, and prolonged fatigue during progressive exercise (P=0.02). Acute use of supplementation also reduced maximal fat oxidation after exercise, increased maximal carbohydrate oxidation, and increased respiratory exchange ratio after progressive exercise (P=0.001). In addition, acute L-arginine supplementation increased blood glucose (P=0.001) and glycerol concentrations (P=0.02). Based on the findings of this study, acute use of L-arginine supplementation increases aerobic capacity and endurance performance and reduces fatigue in aerobic exercise in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbohydrate oxidation
  • Exercise performance
  • Fat oxidation
  • L-arginine