مقایسه اثر بخشی مداخلات ورزش یوگا و زالو درمانی در مدیریت درمان زنان مبتلا به میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کاشان

5 عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

6 استادیار دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات یوگا و زالو درمانی در مدیریت درمان بیماران مبتلا به میگرن انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 21 بیمار زن (سن: 2/3±36سال) مبتلا به میگرن به صورت تصادفی در سه گروه یوگا، زالو درمانی و کنترل به تعداد مساوی (7=n) قرار گرفتند. شدت سردرد توسط پرسشنامه (VAS) و مدت سردرد توسط چک لیست در زمان‌های پیش‌آزمون، پس‌آزمون و دوره پیگیری توسط محقق صورت گرفت. بیماران در گروه یوگا به مدت 12 هفته تمرینات یوگا (60 جلسه، 5 روز در هفته، هر جلسه 60 دقیقه ) را انجام دادند. در گروه زالو درمانی، هر هفته دو عدد زالو به مدت 12 هفته در منطقه پشت لاله گوش پسین استفاده شد. گروه کنترل، درمان دارویی معمول خود را دنبال می کردند. برای تحلیل آماری از آزمون‌های اندازه‌گیری مکرر و آنوا، در سطح معنی‌داری 05/0≥P مورد بررسی قرار گرفت. نتایج درون‌گروهی نشان داد دوازده هفته تمرینات یوگا و زالو درمانی به صورت مستقل باعث کاهش معناداری در شدت و مدت در گروه‌های می‌شود (05/0≥P). همچنین، بین سه گروه اختلاف معناداری در شدت درد (09/0=P) و مدت درد (12/0=P) مشاهده نشد.

به نظر می‌رسد مداخلات بهبود بالینی قابل‌توجهی را در هر سه گروه نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که زالو درمانی و یوگا درمانی مزایایی برابر با درمان دارویی در کاهش شدت و مدت درد در زنان مبتلا به سردرد میگرنی دارد. بنابراین، تمرینات یوگا و زالو درمانی احتمالا می‌توانند به عنوان یک درمان کمکی در بیماران میگرنی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of yoga and leech therapy interventions in medical management of women with migraine

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Ghiyami 1
  • roghayeh afroundeh 2
  • mohammad ebrahim bahram 3
  • mohammad javad pourvaghar 4
  • Abbas Sadeghi 5
  • ali hemmati-afif 6
1 Ph.D, Student of Sports Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 University of Mohaghegh Ardabili
3 PhD Student of Exercise Physiology, University of Mohaghegh Ardabili
4 University of kashan
5 International Imam Khomeini University
6 International Imam Khomeini University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of yoga and leech therapy on the management of migraine patients. In this quasi-experimental study, 21 female patients (age: 36±3.2 years) with migraine were randomly divided into three groups of yoga, leech therapy and control in equal numbers (n =7). The severity of headache was assessed by a questionnaire (VAS) and the duration of headache was checked by a checklist at pre-test, post-test and follow-up periods. Patients in the yoga group performed yoga exercises for 12 weeks (60 sessions, 5 days a week, each session 60 minutes). In the leech treatment group, two leeches were used every week for 12 weeks Used in the back of the posterior auricular muscle. The control group followed their usual medication. For statistical analysis, repeated measurement and ANOVA tests were performed at a significance level of P≥0.05. Intragroup results showed that 12 weeks of yoga and leech therapy separately significantly reduced the severity and duration in the groups (P≥0.05). Also, there was no significant difference between the three groups in pain intensity (P = 0.09) and pain duration (P = 0.12). It seems that the interventions showed significant clinical improvement in all three groups. The results of this study showed that leech therapy and yoga therapy have the same benefits as drug therapy in reducing the severity and duration of pain in women with migraine headaches. Therefore, yoga and leech therapy exercises can be effective as an adjunct therapy in migraine patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Headache severity
  • Headache duration
  • Leech therapy
  • Yoga exercises