نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 مربی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس‌ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

 
هدف مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیرات مصرف خوراکی اسانس نعناع در بهبود علائم DOMS بود. بدین منظور 20 داوطلب دانشجوی مرد سالم دانشگاه محقق اردبیلی (سن 7/1±37/21 سال) به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی روزانه 50 میکرولیتر اسانس نعناع در 500 میلی‌لیتر آب‌معدنی به مدت 10 روز و گروه کنترل، به همان میزان آب‌معدنی (دارونما) مصرف کردند. 7 روز پس از مصرف، پروتکل تمرینی با دستگاه پرس پا و وزنه معادل 80 درصد حداکثر نیروی ایزوتونیک در چهار نوبت و هر نوبت تا واماندگی اجرا شد. در فاصلۀ زمانی قبل، 1، 24، 48 و 72 ساعت پس از انجام پروتکل تمرینی، متغیرهای مورد نظر اندازه‎گیری شدند. از آزمون‌ آنالیز واریانس با اندازه­گیری‌های مکرر برای مقایسۀ تفاوت درون‌گروهی و از آزمون تی مستقل برای مقایسۀ تفاوت بین‌گروهی در سطح معنا­داری 05/0>P و از آزمون Cohen’s d برای برآورد اندازۀ اثر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مصرف 10 روز اسانس نعناع مانع بروز علائم DOMS نشد. اما کاهش معنا­داری در غلظت آنزیم CPK، LDH، (001/0P=) هورمون کورتیزول (01/0P=) و میزان درد و التهاب (001/0P=) در گروه نعناع نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. حداکثر نیروی ایزوتونیک در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنا‎داری را نشان داد (001/0P=). دامنۀ حرکتی مفصل زانوی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل التهاب کمتری را نشان داد (05/0P=). به‌طور کلی نتایج نشان داد که مصرف 10 روزۀ اسانس نعناع نمی‌تواند از بروز علائم شیمیایی، عملکردی و ظاهری کوفتگی عضلانی تأخیری جلوگیری کند. اما در دورۀ بازگشت به حالت اولیه می‌تواند تأثیرات مفیدی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Oral Administration of Peppermint Oil on improving DOMS Symptoms after an Eccentric Exercise Protocol

نویسندگان [English]

 • Aydin Valizadeh 1
 • Ali Akbarnejad 2
 • Morteza Yari 3
 • Edris Bavardi-Moghadam 4
 • Ali Rajabi 5

1 Lecturer, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 MSc, Kharazmi University, Tehran, Iran

5 Ph.D. Student of Exercise Physiology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effects of consuming peppermint to improve symptoms of DOMS. For this purpose, 20 healthy male volunteer students of Mohaghegh Ardabili University (age: 21.37±1.7 years) were randomly divided into experimental (n=10) and control (n=10) groups. The experimental group daily consumed 50 microliter of peppermint oil in 500 ml of mineral water for 10 days and the control group received similar amount of mineral water (placebo). 7 days after consumption, the exercise protocol was conducted with leg press and a weight equal to 80% of maximal isotonic force in 4 sessions till exhaustion. Before 1, 24, 48 and 72 hours after exercise protocol, the variables were measured. For intra-group comparison, ANOVA test with repeated measures was used and for comparison of inter-group differences, independent t test was applied with significance level (P˂0.05). Cohen's d test was used to estimate the size of effect. Results showed that 10 days of peppermint consumption did not prevent DOMS symptoms. But a significant decrease in the concentration of CPK and LDH, (P=0.001) enzymes, cortisol hormone (P=0.01) and pain and inflammation (P=0.001) of peppermint group compared with the control group. Maximal isotonic force in the excremental group significantly decreased compared with the control group (P=0.001). The knee joint range of motion in the experimental group showed less inflammation than the control group (P=0.05). Overall, the results showed that 10 days of peppermint oil consumption cannot prevent chemical, functional and physical symptoms of DOMS. But it can have beneficial effects in a period of recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CPK
 • delayed onset muscle soreness
 • inactive men
 • LDH
 • peppermint oil
 1. ازگلی ، گیتی؛ آریامنش، زینب؛ مجاب، فراز یمجد حمید علو (1392). «تأثیر استنشاقرایحۀنعناعفلفلیبردردواضطرابمرحلۀاولزایماندرزناننخست‌زا: کارآزماییبالینیتصادفی‌شده»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم، 7(3)، ص 27-21.
 2. ترتیبیان، بختیار؛ درفشی، بهروز؛ حاجی‌زاده ملکی، بهزاد؛ توفیقی، اصغر (1388). «تأثیرمصرفدارویایندومتاسینبرعلائمبیوشیمیایی،عملکردیوظاهریکوفتگیعضلانی تأخیریناشیازانقباضاتاکسنتریکدرمردانغیرورزشکار»، علوم زیستی ورزشی، 3، ص 110-93.
 3. خواجه، نسترن؛ عیدی، اکرم؛ زرین‌قلم، مقدم (1394). «اثر عصارۀ اتانولی بخش‌های هوایی گیاه نعناع فلفلی در اکتساب، بیان تحمل و وابستگی به مرفین در موش نر بالغ نژاد NMRI»، ارمغان دانش مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 20(1)، ص 65-53.
 4. دریانوش، فرهاد؛ حسین‌زاده، خدیجه؛ حقیقی، مسعود (1391). «تأثیر مصرف کوتاه‌مدت عصارۀ زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تأخیری پس از یک جلسه تمرین در دختران»، فیزیولوژی ورزشی، 13، ص 108-89.
 5. ربیع‌نژاد، علی؛ جوشقانی، حمیدرضا؛ فرزانه حصاری، امین؛ علی‌نژاد، حمید آقا؛ خوشدل، مهیار (1393). «اثرمصرفکوتاه‌مدتویتامین C و E برشاخصپراکسیداسیونلیپید وکوفتگیعضلانیتأخیریدربازیکنانحرفه‌ایبسکتبال»، مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 16(2)،20-12.
 6. عبدالملکی، آرش؛ رجبی، علی؛ سنگین‌آبادی، فریبرز (1392). «بررسیاثراتضد دردیوضدالتهابیعصارهآبیگیاهنعناع، مجلۀعلمیدانشگاهعلومپزشکیکردستان»، 18، ص 74-67.
 7. میرزایی‌، فیروزه؛ کشتگر، سارا؛ کاویانی، معصومه؛ رجائی‌فرد، عبدالرضا (1388). «تغییرات غلظت پلاسمایی کورتیزول و سروتونین و کاهش سطح اضطراب هنگام زایمان در زنان نخست‌زا به‌دنبال بوییدن اسانس اسطوخودوس»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 3(16)، ص 254-245.
 8. نجاتمند، نعمت‌اله؛ رمضانی، علیرضا؛ براتی، امیرحسین (1393). «تأثیرمصرفکوتاه‌مدتمکمل CoQ10 برنشانگرهایحاصلازکوفتگیعضلانی تأخیری»، مجلۀ علوم پزشکی رازی، 21(119)، ص 85-71.
 9. نجارزاده، آزاد؛ عطارد، هادی؛ مظفری خسروی، حسن؛ دهقانی، علی؛ عسجدی، فواد (1394). «اثرمصرفیکوعدهمکملگلوتامینبرشاخص‌هایآسیبعضلانیپسازفعالیت مقاومتیبرون‌گرا»، مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، ص 17-9.

10. وفایی، عباسعلی؛ میلادی‌گرجی، حسین؛ طاهریان، عباسعلی؛ باقریان، منصوره (1392). «بررسی‌ اثرات عصارۀ‌ گیاهان سنبل‌الطیب، مرزه و نعناع بر علائم‌ ناشی‌ از قطع ‌مرفین در موش ‌کوچک‌ آزمایشگاهی»، کومش، 3(39)، ص 347-342.‌ 

 1. Allen, AP., Smith, AP. (2011). "A Review of the Evidence that Chewing Gum Affects Stress, Alertness and Cognition". JBNR, 9(1); PP:7-23.
 2. Arumugam, P., Priya, NG., Subathra, M., Ramesh, A., Subathra, M, Ramesh, A. (2008). "Anti-inflammatory activity of four solvent fractions of ethanol extract of Mentha spicata L. investigated on acute and chronic inflammation induced rats". Environmental Toxicology and Pharmacology, 26(1); PP:92–95.
 3. Atta, AH., Abo, ES. (2004). "The ant nociceptive effect of some Egyptian medicinal plant extracts". J Ethnopharmacol, 95(2); PP:235-238.
 4. Bahman, N., Azadeh, A., Mohammad, K. (2008). "Evaluation of the Antioxidant Properties of Five Mentha Species". Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 7(3); PP:203-209.
 5. Bilal, DE., Metin, Y., Asim, C., Nazmi, S., Mehmet, G. ( 2015). "Comparison of Ice Massage versus Cold-Water Immersion on Muscle Damage and DOMS Levels of Elite Wrestlers". T-ANTH, 19(1); PP:123-129.
 6. Cannavino, CR., Abrams, J., Palkinas, LA., Saglimbeni, A., Brackers, MD. (2003). "Efficacy of transdermal ketoprofen for delayed onset muscles oreness". Clinical Journal of Sport Medicine, 13(4); pp:200-208.
 7. Inoue, T., Sugimoto, Y., Masuda, H., Kamei, C.(2002). "Antiallergic effect of flavonoid glycosides obtained from Mentha piperita L". Biology pharmaceutical Bulletin, 25(2); pp:256-258.
 8. Lesley, M., David, S., Ruth, F., John K. (2015). "Curcumin supplementation likely attenuates delayed onset muscle soreness (DOMS) ". European Journal of Applied Physiology, 115(8); pp:1769-1777.
 9. Malanga, GA., Yan, N., Stark, J. (2015). "Mechanisms and efficacy of heat and cold therapies for musculoskeletal injury". Postgrad Med, 127(1); pp:10: 1–9.
 10. Maridakis, V., O'Connor, PJ., Dudley, GA., McCully, KK. (2007). "Caffeine attenuates delayed-onset muscle pain and force loss following eccentric exercise". Clinical Journal of Sport Medicine, 8(3); pp:237-243.  
 11. Meamarbashi, A., Abedini, F. (2011). "Preventive effects of purslane extract on delayed onset muscle soreness induced by one session bench-stepping exercise". Isokinetics and Exercise Science, 19(3); pp:199-206.
 12. Meamarbashi, A., Rajabi, A. (2015) "Preventive Effects of 10-Day Supplementation with Saffron and Indomethacin on the Delayed-Onset Muscle Soreness". Clinical Journal of Sport Medicine, 25(2); pp:105–112.
 13. Meamarbashi, A., Rajabi, A. (2013). "The effects of peppermint on exercise performance". Journal of the International Society of Sports Nutrition, 10(1); pp:15-21.
 14. Pearcey, GE., Bradbury, DJ., Kawamoto, JE., Drinkwater, EJBehm, DG., Button, DC. (2015). "Foam Rolling for Delayed-Onset Muscle Soreness and Recovery of Dynamic Performance Measures". Journal of Athletic, 50(1); pp:5–13.
 15. Pyne, DB. (1994). "Exercise-induced muscle damage and inflammation: a review". Australian journal of science and medicine in sport, 26(3); pp:49-58.
 16. Reid, G., Babes, A., Pluteanu, F. (2002). "A cold and menthol activated current in rat dorsal root ganglion neurons: properties and role in cold transduction". The Journal of Physiology, 545(2); pp:595-614.
 17. Rita, DE., Luciana, NA., Damiao, PD. (2013). "A Review on Anti-Inflammatory Activity of Monoterpenes". Molecules, 18(1); pp:1227-1254.
 18. Rotelli, AE., Guardia, T., Juarez, AO., Rocha, NE., Pelzer, LE. (2007). "Comparative study of flavonoids in experimental models of inflammation". Pharmacological Research, 48(6) ;pp:601-606.
 19. Smith, LL. (1991). "Acute inflammation: the underlying mechanism in delayed onset muscle soreness? " Medicine and Science in Sports and Exercise, 23(5); pp:542-551.
 20. Talag, TS. (1973) Residual muscular soreness as influenced by concentric, eccentric and static contraction. Research Quarterly for Exercise and Sport, 44(2); pp:458-469.