تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر سطوح ایمونوگلوبولین A،G وM پلاسمای مردان چاق و طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش نشان داد که هشت هفته برنامۀ تناوبی هوازی با  شدت 60 تا70 درصد حداکثر ضربان قلب، به‌طور یکسان موجب کاهش IgA,IgM,IgG گروه چاق و گروه طبیعی شد، و تفاوتی از این نظر بین بین دو گروه چاق و طبیعی مشاهده نشد و فعالیت تناوبی هوازی تأثیر متفاوتی در گروه چاق و طبیعی ایجاد نکرد. در نتیجه احتمالاً مدت زمان پژوهش آنقدر کافی نبود تا سازگاری مناسب حاصل شود، بنابراین مدت زمان تمرین، شدت تمرین و سطح فعالیت اولیۀ شرکت‌کنندگان می‌تواند بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات متناوب هوازی بر سطوح ایمونوگلوبولین‌های پلاسمای30 مرد جوان چاق و طبیعی بود که به‌صورت در دسترس به دو گروه چاق (15= n)(با میانگین سنی23 سال، قد 173 سانتی‌متر، وزن 98 کیلوگرم و درصد چربی 6/28 درصد) و طبیعی (15=n)( با میانگین سنی 21 سال، قد 177 سانتی‌متر، وزن 69 کیلوگرم و درصد چربی 5/12درصد) تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی تناوبی هوازی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه شامل 10دقیقه گرم کردن، 5 مرحلۀ 9 دقیقه‌ای دویدن با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب همراه با چهار دقیقه ریکاوری غیرفعال و 5 تا 10دقیقه سرد کردن به اجرا درآمد. نمونه‌های خون آزمودنی‌ها به‌منظور اندازه‌گیری سطوح ایمونوگلوبولین A,M,G، پیش و پس از برنامۀ تمرینی گرفته شد. برای مقایسۀ تفاوت‌های درون‌گروهی از روش آماری t وابسته و مقایسۀ تفاوت‌های بین‌گروهی از روش آماری t مستقل استفاده شد. همچنین داده‌ها در سطح معناداری 05/0 P≤ تجزیه‌و‌تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Aerobic Interval Training on Plasma IgA, IgG and IgM in Obese and Non-Obese Men

نویسندگان [English]

 • mehdi safaei 1
 • Hossein Mojtahedi 2
 • Fatemeh Ghorbani 1
 • Nima Gharahdaghi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of aerobic interval training on plasma immunoglobulins levels in 30 obese and non-obese young men. The subjects were divided into 2 groups: the obese group (n=15, mean age 23 yr, height 173 cm, weight 98 kg, body fat percent 28.6%) and non-obese group (n=15, mean age 21 yr, height 177 cm, weight 69 kg, body fat percent 12.5%). Both groups received aerobic interval training protocol for 8 weeks, 3 sessions per week, each session 90 minutes including 10 minutes of warm-up, 5 sets of 9-min running with 60-70% MHR, 4 minutes of passive recovery and 5-10 minutes of cooling down. The subjects’ blood samples were collected before and after the protocol to evaluate the levels of IgA, IgG and IgM. To compare the intra-group differences, dependent t test was used and independent t test was applied to compare inter-group differences at significance level of (P≤0.05). The results showed that 8 weeks of aerobic interval training with 60-70% MHR equally decreased IgG, IgM and IgA in both groups without any differences. The aerobic interval training did not induce a different effect in both groups. Consequently, the duration of this study might not be so sufficient that a suitable adaptation could not be reached and therefore training duration, training intensity and the primary levels of activity of participants can affect the results of study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immune system
 • Immunoglobulin
 • interval training
 • Obesity
 1. ترتیبیان، بختیار؛ مؤذنی، سید محمد (1381). اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل مسابقه و فصل مسابقه روی ایمنی هومورال کشتی‌گیران جوان. المپیک، ش 22. ص 114-105.
 2. دبیدی روشن، ولی‌الله؛ فلاح محمدی، ضیاء؛ برزگرزاده، حسین.(1386). تأثیر مکمل‌گیری کوتاه‌مدت گلوتامین بر ایمنوگلوبین A در بزاق پسران فعال به‌دنبال فعالیت درمانده‌ساز. المپیک. سال پانزدهم. ش 2(پیاپی 38)، ص 15-7.
 3. شیروانی، حسین؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ سبحانی، وحید ( 1392). تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید بر پاسخ ایمونوگلوبولین‌ها و سیستم کمپلمان سرم، در بازیکنان جوان فوتبال. مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.دورۀ 20، ش 3، ص243-233.
 4. طبرستانی، منور؛ چوبینه، سیروس؛ کردی، محمد رضا؛ طبرستانی، محسن (1390). مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و بی هوازی بر تغییرات نسبتIgA به پروتئین تام بزاقی دختران غیرورزشکار. مجله علوم زیستی ورزشی، ش 9، ص 76-63.
 5. طراوتی، محمدرضا؛ ترتیبیان، بختیار؛ صادق خلیلی، فهیمه (1386). تأثیر تمرینات شدید کشتی روی غلظت IgA بزاق. مجله علوم پزشکی ارومیه. ش 18 (1). ص 413-407.
 6. مددی، تکذبان(1387). تأثیر یک برنامۀ ورزشی منتخب هوازی بر ایمنوگلوبولین GوA سرم دختران دانش‌آموز. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه گیلان.
 7. مصطفی‌زاده، امرالله؛ فلاح محمدی، ضیاء، محمودی، علی اکبر، موسوی، عزت الله(1385). تأثیر یک دوره تمرینات منتخب و رقابت‌های فوتبال بر سطح ایمنی هومورال ورزشکاران فوتبالیست دانشگاهی. پژوهش نامه علوم ورزشی. ش 2(3). ص 32-23 .
 8. نورشاهی، مریم؛ هوانلو، فریبرز؛ اربابی، احمد (1387). تأثیر ورزش منظم صبحگاهی با شدت متوسط بر برخی شاخص‌های دستگاه ایمنی افراد میانسال. مجلۀ غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، ش 10 (3)، ص 245- 241.

 

 

 1. Allgrove JE, Gleeson M, Gomes Elisa, Hough John (2008). Effects of exerciseintensity on salivary antimicrobial proteins and markers of stress in active men, Journal of Sports Sciences.; Vol.26, No.6; PP: 653 – 661
 2. Baroody F M, Naclerio R M (2005). Allergy and immunology of the upper airway. Otolaryngology Head and Neck Surgery, St Louis: Mosby-Year Book, 251-280.
 3. Gleeson M (2000) . Mucosal immunity and respiratory illness in elite athletes.Int. J. Sports Med. Vol.21, No.1; PP: 33-43.
 4. Jackson A S, Pollock M L (1978). Generalized equations for predicting body density of men. British Journal of Nutrition, Vol.40, No.03,PP: 497-504.
 5. Karacabey K, Saygin O, Ozmerdivenli R, Zorba E, Godekmerdan A, Bulut V (2005). The effects of exercise on the immune system and stress hormones in sportswomen. Neuroendocrinology Letters, Vol.26, No.4, PP: 361-366.
 6. Klentrou P, Cieslak T, Mac Neil M, Vintinner, Plyley A (2002). Effect of moderate exercise on salivary immunoglobulin A and infection risk in human. Eur. J. Appl. Physiol.; Vol.87, No.2:PP: 153-158.
 7. Koch AJ, Wherry AD, Petersen MC, Johnson J.C(2007). salivary immunoglobulin a response to a collegiate rugby game. Journal of Strength and Conditioning Research. Vol.21, No.1.PP: 86-90.
 8. Li Li T, Rush B (2009).The Effects of Prolonged Strenuous Exercise on Salivary Secretion of IgA Subclasses in Men. International Journal of Sport and Exercise Science. Vol.1, No.3: PP:69-74.
 9. Mashiko T, Umeda T, Nakaji S and Sugawara K(2004). Effects of exercise on the physical condition of college rugby players during summer training camp. Sports Med. Vol.38, No.2, PP: 186-190
 10. Mohebbi H, Azizi M, Moradiani H (2012). Effect of 8 Weeks Low and High Intensity Resistance Training on Leukocyte Count, Igg, Cortisol and Lactate Concentration in Untrained Men. World Applied Sciences Journal, Vol.16, No.7,PP: 949-954.
 11. Niman DC , Johanssen LM , Lee JW (2004). Infection Episoded in Runners before and after a read race “, Jsport.medcine and phys. fitness ; Vol.29, No.2 , PP : 289 -296.
 12. Park CH, Park TG, Kim TU, Kwak YS (2008). Changes of immunological markers in elite and amateur triathletes. Inter Sport med J. Vol.9, No.3, PP :116-130.
 13. Pourvaghar M J, Ghaeini A A, Ravasi A A, Kordi M R (2010). Effects of training time on serum immunoglobulin alteration and cortisol testosterone responses in male athlete students. Biol. Sport, Vol.27, No.1, PP: 25-28.
 14.  Rahimi R, Ghaderi M, Mirzaei B, Ghaeni S, Faraji H, Sheikholeslami Vatani D, Rahmani-Nia F (2010). Effect of very short rest periods on Immunoglobulin A and cortisol responses to resistance exercise in men. J. Hum. Sport Exerc. Vol.5, No.2. PP:146-157
 15. Teixeira AM, Rama L, Rosado F, Martins M, Cunha M R(2007). Kinetic Response of Salivary IgA, Cortisol and Testosterone, to Several Exercise Protocols Performed by well-trained Swimmers. 12th Annual Congress of the ECSS, Jyväskylä, Finland.
 16. Thomas N E, Leyshon A, Hughes MG, Davies B, Graham M, Baker JS(2009). The effect of anaerobic exercise on salivary cortisol, testosterone and immunoglobulin (A) in boys aged 15–16 years. Eur J Appl Physiology. Vol.107, No.4: PP:455-461.
 17. Wang M-Y, An L-G (2011). effect of 12 weeks TAI CHI CHUAN practice on the immune function of female college students who lack physical exercise. biol. Vol.28, No.1. PP: 45-49.
 18. Womack J, Tien PC, Feldman J (2007). Obesity and immune cell counts in women. Metabolism; Vol.56, No.7. PP:998-1004.
 19. El-Kader, S. M. A. (2011). Moderate Versus High Intensity Exercise Training on Leptin and Selected Immune System Response in Obese Subjects. Eur J Gen Med, Vol.8, No.4, PP:268-272.