نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

دیابت نوع2 یک بیماری­ متابولیکی و متفورمین یکی از پرمصرف­ترین داروهای کاهندۀ قند خون در این بیماران است. مطالعات نشان­ داده است ورزش نقش مهمی در بهبود نیمرخ چربی و کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع2 دارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرین تناوبی روی دوچرخۀ ‌کارسنج بر مقاومت ­به ­انسولین و نیمرخ چربی مردان دیابتی نوع2 تحت درمان با متفورمین بود. 36 مرد مبتلا به دیابت نوع2 مصرف‌کنندۀ متفورمین (میانگین سن 08/3 ±08/46 سال، شاخص تودۀ ­بدنی 32/2±1/30 کیلوگرم­ بر متر مربع) انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی (هشت هفته تمرین تناوبی، 3 روز در هفته، 35 تا50 دقیقه تمرین با 40 تا 55 درصد ضربان قلب ذخیره) و کنترل تقسیم شدند. مقادیر ناشتایی کلسترول ­تام (TC)، تری­گلیسرید (TG)، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C)، انسولین،گلوکز و هموگلوبین گلیکوزیله در قبل و بعد از هشت هفته تمرین اندازه­گیری شد. داده‌ها از طریق تحلیل ­واریانس با اندازه­گیری مکرر وt  مستقل در سطح معناداری 05/0> αتحلیل شدند. نتایج نشان­ داد مقادیر سرمی انسولین، گلوکز، TG، TC، LDL-C، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت ­به ­انسولین در گروه تمرین به­طور معنا­داری کاهش یافت (05/0>P)، ولی این تغییرات در گروه کنترل معنا­دار نبود (05/0<P). همچنین مقادیر  HDL-Cدر گروه تمرین با افزایش غیرمعنا‌داری همراه بود (05/0<P). با توجه به تأثیرات مطلوب تمرین تناوبی بر شاخص مقاومت ­به­ انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله و نیمرخ لیپیدی به­نظر می‌رسد این شیوۀ تمرین روی دوچرخۀ کارسنج را می‌توان یک روش درمانی غیرتهاجمی برای افراد دیابتی نوع2 مصرف­کنندۀ متفورمین معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks Interval Training on Insulin Resistance and Lipid Profiles in Type 2 Diabetic Men Treated with Metformin

نویسندگان [English]

 • Sayyed Mohammad Ali Azimidokht 1
 • Mehdi Mogharnasi 2
 • Mohammad Khalil Kargar Shouroki 3
 • Ali Asghar Zarezade Mehrizi 4

1 PhD Student of Exercise Physiology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

3 MSc Student of Exercise Physiology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

4 PhD Student of Exercise Physiology, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Type2 diabetic is a metabolic disease in which is associated with the relative or absolute insulin deficiency, elevated blood glucose and impaired metabolism of carbohydrates, fat and protein. Since fat and exercise is important to improve glycemic control in diabetic patients, so the purpose of this study was to evaluate the effect of interval training on a cycle ergometer on insulin resistance and lipid profiles in type 2 diabetic men taking metformin. 36 subjects with type 2 diabetes taking metformin (mean age, 46.08 ± 3.08 years, BMI 30.01 ± 2.32 kg/m2) were selected availability and divided randomly into 2 groups of 18 patients of the interval training group (8 weeks interval training, 3 days a week, 35 to 50 minutes a day,40-55% heart rate reserve) and control group. The fasting values of TG, TC, HDL-C, LDL-C, insulin, glucose and glycosylated hemoglobin were measured before and after 8 weeks of exercise. The data were analyzed at the significance level of α ≥0.05 by Kolmogorov – Smirnov test, analysis of variance with repeated measures and single T-test. The results showed serum values of insulin, glucose, TG, TC, LDL-C, glycosylated hemoglobin and insulin resistance significantly reduced in the interval training group(p≥0.05), but these changes were not significant in the control group(p≤0.05). Also the HDL-C values was associated with a non-significant increase in the experimental group(p≤0.05). So, according to the favorable changes of insulin resistance index, glycosylated hemoglobin and blood fats as a result of interval training on a cycle ergometer, it seems to this type of training could be introduced as a non-invasive and drug-free method for type2 diabetic individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • interval training
 • Resistance to insulin
 • Lipid profiles
 • Metformin
 • Type2 diabete
 1. . افضل‌پور محمداسماعیل، قراخانلو رضا، گایینی عباسعلی، مالک‌نیا ناصر (1382). "تأثیر تمرینات هوازی متوسط و شدید بر فعالیت آنزیم پارااکساناز1(PON1) و نیمرخ لیپیدی سرم مردان سالم غیرورزشکار. مجلۀ المپیک، 24، 132-115.

  2. عصارزاده نوش‌آبادی محسن، عابدی بهرام (1391). "تأثیر تمرینات ترکیبی بر شاخص مقاومت به انسولین و برخی مارکرهای التهابی در مردان غیرفعال". هفتۀ‌نامه افق دانش. 18(3)، 101-95.

  3. قاسم‌نیان آقاعلی، گایینی عباسعلی، کردی محمدرضا، هدایتی مهدی، رامی مهران، قربانیان بهلول (1392). "اثر یک دوره تمرینات استقامتی تناوبی بر مقادیر پلاسمایی ائوتاکسین، آدیپونکتین و مقاومت به انسولین، نمایه‌های لیپیدی سرم و ترکیب بدنی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق". مجلۀ پزشکی ارومیه، 24،440-430.

  4. قدوسی کاظم، عزیزی فریدون، عاملی جواد (1384)." نقش فعالیت بدنی بر چربی های سرم". مجلۀ پزشکی کوثر". 10 (3)، 64-59.

  5. حقیقی امیرحسین، حامدی نیا محمدرضا، رواسی علی‌اصغر (1388). "تأثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی و حساسیت به انسولین در مردان چاق". مجلۀ علوم زیستی ورزشی، 3، 19-5.

  6. سوری رحمن، حسنی رنجبر شیرین، وهابی کبری، شب خیز فاطمه (1390). "تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر RBP4 سرم و شاخص مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع 2". مجلۀ دیابت و لیپید ایران، 10(3)، 397-388.

  7. طهماسبی وریا، هوانلو فریبرز، عارفی راد طاهره، قربانی مصطفی (1391). "پاسخ مارکرهای التهابی و مقاومت به انسولین به یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای در مردان سالم". مجلۀ دیابت و لیپید ایران. 11(5)، 463-455.

  8. ترتیبیان بختیار، یعقوب‌نژاد فخرالدین، صبوری احسان، خردمند فاطمه (1392). "پاسخ پروفایل چربی و کورتیزول سرمی به یک جلسه فعالیت هوازی شدت متوسط در مردان میانسال غیرفعال". مجلۀ پزشکی ارومیه، 24(6)، 44-39.

        9.  Achten J, Venables MC, Jeukendrup AE(2003). Fat oxidation rates are higher during running compared with cycling over a wide range of intensities. Metabolism. 52: 747–52.

  10. Arkinstall MJ, Bruce CR, Nikolopoulos V, Andrew P, Garnham A, John, A, Hawley (2001). Effect of carbohydrate ingestion on metabolism during running and cycling. J Appl Phsiol, 91:2125-34.

  11. Bonen A, Dohm GL, van Loon LJ (2000). “Lipid metabolism, exercise and insulin action”. Essays Biochem ,42; PP:47–59.

  1. 12.  Cullinane EM, Siconolfi S, Carleton RA, Thompson PD (1988). “Modification of the astrand-rhyming sub-maximal bicycle test for estimating VO2max of inactive men and women”. Med Sci Sports Exerc, 20; PP:317-318.

  13. Laaksonen DE1, Atalay M, Niskanen LK, Mustonen J, Sen CK, Lakka TA, Uusitupa MI (2000). “Aerobic exercise and the lipid profile in type 1 diabetic men: a randomized controlled trial”. Med Sci Sports Exerc. 32(9); PP:1541-8.

  14. Esteghamati A, M. gouya M, Abbasi M, Delavari M, Alikhani S, Alaedini F and et.all (2008). “Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in the adult population of iran”. Diabetes Care J, 31(2); PP:96–98.

  15. Henriksen EJ (2002). “Effects of acute exercise and exercise training on insulin resistance”. J Appl Physiol, 93(2); PP:788-96.

  16. Jackson AS, Pollock ML (1985). “Practical assessment of body composition”. Physician Sports Med, 130; PP:76-90.

  17. Kadoglou P, Tsanikidis H, Vrabas I, Liapis C, Sailer N (2010). “Effects of rosiglitazone and metformin treatment on apelin, visfatinand ghrelin levels in patients with type 2 diabetes mellitus”. Metabolism Clinical and Experimental, 59; PP:373–379.

  18. Kim ES, Im JA, Kim KC, Park JH, Suh SH, Kang ES, et al (2007). “Improved insulin sensitivity and adiponectin level after exercise training in obese korean youth”. Obesity (Silver Spring). 15(12); PP:3023-30.

  19. Lafortuna CL, Agosti F, Galli R, Busti C, Lazzer S, Sartorio A(2008). The energetic and cardiovascular response to treadmill walking and cycle ergometer exercise in obese women. Eur J Appl Physiol. 103: 707–17.

  20. Larijani B, Zahedi F, Aghakhani SH (2003). Epidemiology of diabetes mellitus in Iran. Shiraz E-medical Journal, 4; PP:18-23.

  21. Tjønna AE, Lee SJ, Rognmo Ø, Stølen TO, Bye A, Haram PM, et al (2008). Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome: a pilot study. Circulation, 22;118(4); PP:346-54.

   

  22. Mackenzie, RWA., Maxwell N., Castle P., Brickley G. Watt P. (2011).“Acute hypoxia and exercise improve insulin sensitivity (SI2*) in individuals with type 2 diabetes Diabetes”. Metabolism Research and Reviews, 27 (1); PP: 94-101.

  23. Mayer Davis EJ, Agostino R, Karter AJ, Haffner SM, Rewers MJ, Saad M, Bergman RN (1998). “Intensity and amount of physical activity in relation to insulin sensitivity”. JAMA, 279(2); PP: 669-674.

  24. Nabipour I, Vahdat K, Jafari SM, Beigi S, Assadi M, Azizi F, et al (2008). “Elevated high sensivity C-reactive protein in associated with type II diabetes mellitus: The Persian gulf healthy heart study”. Endocr J. 55(4); PP:717-22.

  25. Poehlman ET, Dvorak RV, Denio WF, Brochu M, Ades PA (2000). “Effects of resistance training and endurance training on insulin sensitivity in non obese, young women: A controlled randomized trial”. J Clin Endocrinol Metabol, 85(7); PP:2463-8.

  26. Poirier P, Tremblay A, Broderick T, Catellier C, Tancrède G, Nadeau A. (2002). “Impact of moderate aerobic exercise training on insulin sensitivity in type 2 diabetic men treated with oral hypoglycemic agents: is insulin sensitivity enhanced only in nonobese subjects?”. Med Sci Monit. 8(2): CR59–CR65.

  27. Sarah SB, Griffitis H (2011). “Dietary antioxidant interventions in type 2 diabetes patients: a metaanalysis”. Br J Diabetes Vascular Dis, 11(2); PP:62-8.

  28.Tremblay A (1994). “Impact of exercise intensity on body fatness and skeletal muscle metabolism. Metabolism”, 43(7); PP:814-818.

  29. Treuth MS (1996). “Effects of exercise intensity on 24-h energy expenditure and substrate oxidation”. Med. Sci. Sports Exerc, 28(9); PP:1138-1143.

  30.. Fedewa MV,  Gist NH, Evans EM,  Dishman RK (2014). “Exercise and Insulin Resistance in Youth: A Meta-Analysis”. Pediatrics, 133(1):e163-74.

  31. Wisløff U, Støylen A, Loennechen JP (2007). “Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate continuous training in heart failure patients: a randomized. Study Circulation”, 115(24); PP:3086-94.

  32. Zabetian A, Sanchez IM, Narayan KM, Hwang CK, Ali MK (2014). “Global rural diabetes prevalence: A systematic review and meta-analysis covering 1990–2012. Diabetes Res Clin Pract, 104(2):206-13.