نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.تهران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

تمرینات سوپر نوعی از تمرینات قدرتی‌اند که در آن استراحت بین‌ستی محدود است. هدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخ CK,IGF-1,GH پلاسما نسبت به دو نوع سوپرست ترکیبی و معکوس بود. چهارده مرد تمرین‌کرده با میانگین شاخص تودۀ بدن 59/2±25/23 و میانگین سنی 32/2±24 سال در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها به دو گروه هفت نفری تقسیم شدند و از شیوۀ تمرینی متقاطع برای اجرای تمرینات استفاده شد. تمرینات به‌صورت سوپرست‌های معکوس و ترکیبی و با شدت 10RM اجرا و نمونه‌های خونی در محل تمرین از آزمودنی‌ها گرفته شد. بررسی نتایج به روش آماری t test جفتی نشان داد که تنها CK  بین دو روش تفاوت معناداری دارد (006/0P=) (در تمرین ترکیبی بیش از معکوس) و GH (191/0P=) و IGF-1(256/0P=) تفاوت معناداری بین دو شیوۀ تمرینی نشان ندادند. ازاین‌رو ممکن است تمرینات مقاومتی سوپرترکیبی و معکوس پاسخ‌های رشدی مشابهی داشته باشند، اما به لحاظ پاسخ آسیب متفاوت باشند، یعنی تمرین ترکیبی پاسخ آسیب بیشتری را ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Effects of An Acute Bout of Reverse vs. Compound Supersets on Plasma CK, IGF-I, GH Responses in Trained Men

نویسندگان [English]

  • Hossein Soleymani 1
  • Reza Gharakhanlou 2
  • Hamid Rajabi 3

1 Masters student of Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Tarbiat modares, Tehran, Iran

2 Associate professor, Faculty of Humanities, University of Tarbiat modares, Tehran, Iran

3 Associate professor, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Superset exercise is a mode of strength training characterized by limited rest intervals between sets. Our Study aims to investigate plasma CK, IGF-I, and GH responses to reverse and compound supersets. Fourteen trained men (BMI= 23.25±2.59; Age= 24±2.32) participated in our study. Subjects were designated to two groups of 7 each, and a cross design was used in exercise performance. Exercises were performed in two modes of compound and reverse supersets (including consecutively exercising agonists in compound mode, and exercising agonists and antagonists in reverse mode, for both upper and lower body) at 10-RM and blood samples were obtained immediately. Independent t test was used for data analysis and it was found that only CK values were significantly different (P = 0.006) between two modes (compound>reverse). There was no significant difference between two groups in GH (P= 0.191), IGF-I (P=0.256) responses. Hence, compound and reverse superset resistance training may elicit similar growth responses; however, compound supersets might elicit more muscular damage compare to reverse supersets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • 10-RM
  • Resistance exercise
  • compound superset
  • reverse superset