نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر دورۀ قاعدگی بر متابولیسم سوبسترا، مصرف انرژی و عملکرد طی فعالیت فزایندۀ وامانده‌ساز در دختران دانشجو بود. به این منظور پانزده دانشجوی دختر (با میانگین سن 47/1± 17/21 سال و شاخص تودۀ بدنی 71/1 ± 55/20 کیلوگرم بر مترمربع) به‌طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. طرح تحقیق در سه مرحلۀ خونروی، فولیکولی و مرحلۀ انتهایی لوتئال از چرخۀ قاعدگی تنظیم شد. پروتکل ورزشی به‌صورت فزاینده تا واماندگی ادامه ­یافت. اکسیژن و دی‌اکسیدکربن دم و بازدمی آزمودنی­ها نیم ساعت قبل از فعالیت در حالت خوابیده (حالت پایه)، حین فعالیت فزاینده تا واماندگی و یک ساعت بعد از اتمام برنامۀ تمرینی در حالت خوابیده به‌عنوان EPOC جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. مقدار اکسیداسیون چربی، کربوهیدرات و هزینۀ انرژی از طریق فرمول‌‌‌های فراین و کالری‌سنجی غیرمستقیم اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون ANOVA با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در انرژی مصرفی، عملکرد، اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی در مراحل مختلف قاعدگی (خونروی، فولیکولی و لوتئال)، طی تمرین فزاینده تا واماندگی وجود ندارد. در فعالیت ورزشی فزاینده، کالری مصرفی و اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی در مرحلۀ خونروی، ابتدای فولیکولی و انتهای لوتئالی احتمالاٌ به‌سبب عدم تفاوت زیاد بین غلظت هورمون‌‌‌ های استروژن و پروژسترون در دختران جوان تفاوت چشمگیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Menstrual Cycle on Substrate Metabolism and Energy Expenditure during Exhaustive Incremental Exercise in Female Students

نویسندگان [English]

  • Neda Badri 1
  • Mohammad Reza Hamedi Nia 2
  • Amir Hossein Haghighi 3

1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

2 Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of menstrual cycle on substrate metabolism, energy expenditure and performance during exhaustive incremental exercise in female students. For this purpose, 15 female students (mean age 21.17 ± 1.47 years, BMI 20.55 ± 1.71 kg/m2) participated voluntarily in this study. The design was adjusted in three stages: bleeding, follicular and the late luteal of the menstrual cycle. Exercise protocol was incremental until exhaustion. Subjects' oxygen and dioxide carbon in their respiration was collected and analyzed 30 minutes before the exercise in lying position (base), during incremental protocol until exhaustion and one hour after the exercise in lying position as EPOC. Fat oxidation, carbohydrate and energy expenditure was measured by indirect calorimetry. To analyze data, descriptive statistics and ANOVA with repeated measures were used. The results showed no significant difference in energy expenditure, performance, fat and carbohydrate oxidation in different stages of the menstrual cycle (bleeding, follicular and luteal) during exhaustive incremental exercise. In the incremental exercise, consumed calorie and carbohydrate and fat oxidation had no dramatic difference in the bleeding stage, early follicular and late luteal probably due to the lack of a dramatic difference between estrogen and progesterone concentrations in young girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exhaustive Incremental Exercise
  • Menstrual Cycle
  • performance
  • Substrate metabolism
  • Young girls