نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار -ایران

2 استاد دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکدۀ تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار -ایران

3 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکدۀ تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار -ایران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه رازی کرمانشاه –کرمانشاه ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه فعالیت شنا و دویدن بر میزان اشتها و کالری دریافتی دختران سالم بود. روش‌شناسی: طرح تحقیق متقاطع بود و 12 داوطلب دختر دانشجو (میانگین سنی 3/1 ±5/22 سال، وزن 46/5 ± 07/56 کیلوگرم، درصد چربی بدن 316/8 ± 125/27 درصد و شاخص تودۀ بدن 68/2 ± 175/21 کیلو گرم بر متر مربع) در 3 حالت کنترل، فعالیت شنا و دویدن با شدت 80 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه تا حد واماندگی قرار گرفتند. میزان اشتهای افراد در چهار نوبت شامل دو ساعت قبل از فعالیت (در حالت ناشتا)، بلافاصله بعد از فعالیت، دو و هشت ساعت بعد از فعالیت به‌وسیلۀ پرسشنامۀ اشتها اندازه‌گیری شد. همچنین کالری دریافتی در روزهای اجرای پروتکل پژوهشی و قبل و بعد از آن توسط خود آزمودنی‌ها ثبت شد. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری ANOVA با اندازه‌گیری مکرر و آنوای یکطرفه استفاده شد. سطح معنا‌داری آزمون‌ها 05 /0 P≤ در نظر گرفته شد. نتایج: تغییر معناداری در اشتها و کالری دریافتی در اثر یک جلسه فعالیت شنا و دویدن مشاهده نشد (005/0=P ). نتیجه‌گیری: یک جلسه فعالیت شنا و دویدن تأثیری بر میزان اشتها و کالری دریافتی نداشت. بنابراین یک جلسه فعالیت تا هشت ساعت بعد از آن برخلاف تصور برخی از افراد اشتها را افزایش نمی‌دهد و می‌تواند در کنترل وزن و کاهش وزن استفاده شود. به‌عبارت دیگر ورزش سبب تعادل منفی کالری می‌شود که احتمالاً در کوتاه‌مدت این تعادل منفی جبران نمی‌شود و بین شنا و دویدن از این حیث تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison in Effect of one Session of Swimming and Running Exercise on Appetite and Calorie Intake in the Healthy Girls

نویسندگان [English]

  • Zohreh Davarzany 1
  • Mohammad Reza Hamedinia 2
  • Ali Reza Hosseini 3
  • Mitra Khadem Alsharieh 4

چکیده [English]

Obgective: The purpose of the present study was to examine the effect of one session of swimming and running exercise on the appetite , calorie intake in the the healthy girls.
Methodology: The research design was a cross-sectional one and 12 girl from among university students (average age 22.5 ± 1.3 yr, BMI 21.17 ± 2.68 kg/m², Weight 56.07 ± 5.46 kg and body fat percent 27.12 ± 8.31) voluntarily to participate in three modes of control , swimming and running exercise with 80-85% intensity of maximum heart rate up to the exhuastion level. The appetite rate of the individuals two hours before the exercise ,immediately after the exercise, two and eight hours after the exercise was tested through appetite questionnaires. Also, the calorie intake in the days of implementing protocols and before and after performing protocols were recorded by the subjects themselves. Data were analyzed using a repeated measures analysis of variance and one-way ANOVA. The test significance level was taken as p<0.05.
Result: No significant change was observed in the appetite and calorie intake due to the one session of swimming and running exercise(p<0.05).
Conclusion: one session of Swimming and running exercise has no effect on the appetite and calorie intake. In conclusion, in contrast to what some people believe, one session of exercise untill eight hours after that does not increase hunger and can be used for controlling and reduction weight. Therefore, doing exercise can balance the calorie intake negatively. This negative energy balance will not recover in short-term and there is no difference between swimming and running in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • girl
  • appetite
  • Running
  • swimming
  • calorie intake