نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه تربیت معلم سبزوار، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر مصرف مکمل کافئین، افدرین و ترکیب آنها بر قدرت بیشینه و استقامت عضلانی در مردان اندام‌پرور بود. 12 مرد اندام‌پرور (با میانگین سن 42/4 ± 41/24 سال، قد 61/3 ± 83/174 سانتی‌متر، وزن 05/8 ± 67/75 کیلوگرم) به‌طور داوطلبانه انتخاب شدند. طرح تحقیق به‌صورت متقاطع و به گونه‌ای طراحی شد که آزمودنی‌‌ها 7 مرتبه با فاصلة یک هفته از یکدیگر در یکی از هفت حالت کنترل، مکمل افدرین (mg/kg8/0)، مکمل کافئین (mg/kg6)، ترکیب مکمل کافئین و افدرین (mg/kg6 mg/kg + 8/0)، دارونمای 1، دارونمای 2 و دارونمای 3 (پودر نشاسته به‌صورت کپسول)، قرار بگیرند.در هر جلسه آزمودنی‌ها به‌ترتیب آزمون یک تکرار بیشینه (RM1) را برای قدرت بیشینه و آزمون تکرار تا خستگی با 70 درصد را برای استقامت عضلانی در حرکات پرس سینه و پرس پا اجرا کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0 P< تحلیل شدند. نتایج نشان داد مصرف مکمل افدرین و کافئین موجب افزایش معنادار قدرت پایین‌تنه (05/0 P<) و استقامت بالاتنه (05/0 P<) شد. مصرف ترکیب مکمل کافئین و افدرین موجب افزایش معنادار قدرت در استقامت پایین‌تنه (05/0 P<) شد. همچنین مصرف مکمل افدرین و کافئین تأثیر معناداری بر قدرت بالاتنه و استقامت پایین‌تنه نداشت. مصرف ترکیب مکمل کافئین و افدرین نیز بر قدرت و استقامت بالاتنه تأثیر معناداری نداشت. می‌توان گفت مردان اندام‌پرور بهتر است برای بهبود استقامت بالاتنه از مکمل‌های افدرین (mg/kg8/0) یا کافئین (mg/kg6) و برای بهبود استقامت پایین‌تنه از ترکیب افدرین و کافئین استفاده کنند. همچنین برای بهبود قدرت پایین‌تنه می‌توانند از هر سه نوع مکمل همزمان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Caffeine And Ephedrine Supplement And Their Combination on Maximal Stregnth And Muscular Endurance in Male bodybuilders

نویسندگان [English]

  • Amir Haghighi 1
  • Ali Heshmati Kia 2
  • Alireza Hosseini 1

1 Hakim Sabzevari University, department of sport physiology

2 Hakim Sabzevari University, department of sport physiology

چکیده [English]

The purpose of present study was to examine the effects of caffeine and ephedrine supplement and their combination on maximal strength and mucular endurance in male bodybuilders. 12 male bodybuilders (mean age: 24.41±4.42 years, height: 174.83±3.61 cm and weight: 75.67±8.05 kg) were selected voluntarily. The study design was crossover, in which the subjects were placed in 7 different conditions of control (Con), Ephedrine ((E), 0.8 mg/kg); caffeine ((C), 6 mg/kg), a combination of E + C (0.8 mg/kg + 6mg/kg), placebo 1, placebo 2 and placebo 3 (sarch powder as capsul) with a period of one week between each conditions. In each session, subjects performed a one repetition maximum (1RM) test for maximum strength and a 70 % repetition untill exhaustion test for muscular endurance in bench press and leg press. The data was analyzed using the Kolmogrov – Smirnov, repeated measrues ANOVA and Tukey post – hoc tests, at significance level of P<0.05.The results showed that ephedrine and caffeine supplement caused significant increase in lower body strength (P<0.05) and upper body endurance (P<0.05). Also, combination of caffeine and ephedrine supplement caused significant increase in lower body strength and endurance (P<0.05). In addition, caffeine and ephedrine supplement did not have any significant effect on upper body strength and lower body endurance. Caffeine and ephedrine combination had no significant effect on upper body strength and endurance. It can be concluded that male bodybuilders should consume ephedrine (0.8 mg/kg) or caffeine (6 mg/kg) supplements for improving upper body endurance, and the combination of caffeine and ephedrine supplements for improving lower body endurance. All the three supplements can be used to improve lower body strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caffeine
  • ephedrine
  • male bodybuilders
  • maximal strength
  • Muscular Endurance
  • Resistance exercise