نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه ارومیه

چکیده

موسیقی قادر است حرکت بدن طی اجرای فعالیت‌های بدنی تکرارشونده (مانند دویدن، راه رفتن و تایپ کردن) را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر میزان و همچنین سرعت موسیقی بر سرعت رکاب ‌زدن است. بدین منظور 17 دانشجوی دختر رشتۀ تربیت‌بدنی با میانگین سن 22/1±33/22 سال، وزن 30/10±23/57 کیلو‌گرم، شاخص تودۀ بدن 51/3±09/22 کیلوگرم بر متر مربع و قد 63/4±55/160 سانتی‌متر انتخاب و طی چهار جلسه ارزیابی شدند (هر جلسه شامل دو وهلۀ مشابه و مجزا بود). در جلسۀ اول آزمودنی‌ها بدون شنیدن موسیقی روی دوچرخه رکاب ‌زدند. در جلسات دوم، سوم و چهارم آزمون‌دهنده‌ها طی رکاب‌ زدن به قطعات موسیقی با میزان‌های 4/3، 8/6 و 8/7 گوش می‌دادند. از هر قطعه دو سرعت متفاوت (60 و 100 bpm) ساخته و برای آزمودنی‌ها پخش شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون ANOVA با اندازه‌گیری مکرر (در سطح معناداری 01/0) تجزیه‌و‌تحلیل شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نشان داد میزان موسیقی بر سرعت رکاب ‌زدن تأثیر معناداری ندارد (00/1=P). نتایج نشان داد که بین شرایط بدون موسیقی و میزان‌های با سرعت 60 bpm تفاوت معناداری وجود ندارد (517/0=P)، اما بین شرایط بدون موسیقی و میزان‌های با سرعت 100bpm  این تفاوت معنادار است (001/0=P). از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد قطعات موسیقی با میزان‌های مختلف (با زیرایی و همزمانی مشابه) تأثیر مشابهی بر سرعت رکاب زدن دارند و موسیقی قادر است سرعت رکاب زدن را هماهنگ و کنترل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Music Meter and Tempo on Cycling Speed

نویسندگان [English]

  • Koroush Ghahramantabrizi 1
  • Yahya Asefi 2

1 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

2 Ph.D Student, Department of Sport Physiology, University of Urmia, Iran

چکیده [English]

During repetitive tasks (such as running, walking and tapping), music can effect on body movement rhythm. The purpose of this study is investigated the effect of music meter and tempo on cycling speed. Therefore, seventeen female physical education students with 22.33±1.22 age, 57.23±10.30 weight, 22.09±3.5 body mass index and 160.55±4.6 height were selected and examined during four sessions (each session contain of two trials). At first session, participants cycled without listening to music. At second, third, and fourth sessions and during cycling, participants listened to music pieces with 3.4, 6.8 and 7.8 meters. For each meter, two pieces with two different speeds (60 and 100 bpm) were created and played for participants. With SPSS software and repeat measurement ANOVA, collected data were analyzed (at P=0.01 significant level). Data analysis indicated that music meter doesn’t have significant effect on cycling speed (P=1.00). The results indicated that there isn’t significant different between without music condition and 60 bpm speed meters (P=0.517) but between without music condition and 100 bpm speed meters these different is significant (P= 0.001). Therefore, it seems that music pieces with different meters (similar pitch and isochronous) had similar effects on cycling speed and music can synchronies and control cycling speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exercise
  • cycling
  • music meter
  • tempo
  • pitch