نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی وحد شوشتر

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسه و روایی‌سنجی روش‏های منتخب برآورد درصد چربی بود. بدین منظور30 دانشجوی دختر غیرفعال دانشگاه شهید رجایی با میانگین سنی 91/1±93/20 سال، قد57/4±73/164 سانتی‌متر و وزن 02/8± 65/56کیلوگرم به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در قالب طرح متقاطع در چهار روز مجزا و در هر روز به‌طور تصادفی در یکی از حالت‌های مختلف چهارگانه (کالیپرهای دیجیتال، هارپندن، پلاستیکی و دستگاه بایوایمپدانس الکتریکی) برای محاسبۀ درصد چربی قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌ها از سه ناحیۀ سه‌سر، فوق‌خاصره و ران صورت گرفت. نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری و آزمون‌ تعقیبی بونفرونی تفاوت معناداری را بین کالیپر هارپندن با پلاستیکی (045/0p=) و کالیپر دیجیتال با پلاستیکی (003/0p=) نشان داد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بالاترین ارتباط بین کالیپر هارپندن و دیجیتال (898/0 =r و 000/0 = p) وجود دارد. همچنین بالاترین ضریب رگرسیون به کالیپر دیجیتال (817/0=β) و بعد از آن به بیوایمپدانس الکتریکی اختصاص داشت (244/0=β). کالیپر پلاستیکی نیز کمترین ضریب رگرسیونی را نشان داد )  14/0= β). شایان ذکر است که میزان همپوشانی متغیرهای پیشگوی کالیپر هارپندن (839/0 = R 2) بود. بنابر نتایج مذکور، توصیه می‌شود نخست از کالیپر هارپندن برای تخمین درصد چربی استفاده شود. درصورت عدم دسترسی به این کالیپر، به‌ترتیب می‌توان از کالیپر دیجیتال و بیوایمپدنس الکتریکی استفاده کرد. همچنین از کالیپر پلاستیکی، باید با احتیاط استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison and Validation of Selected Tools for Estimating Fat Percentage in Inactive Girls

نویسندگان [English]

  • Majid Kashef 1
  • Sara Zare Karizak 2
  • Maysam Shabani 3

1 Associate Professor, Department of Sport Physiology, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Ph.D Student, Department of Sport Physiology, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

3 Instructor, Department of Sport Physiology, Islamic Azad University, Shoushtar Branch

چکیده [English]

The aim of this study was to compare and validate the selected methods for estimating fat percentage. For this purpose, 30 inactive female students of Shahid Rajaei University (Age=20.93±1.91; Height=164.73±4.57cm; Weight=56.65±8.02 Kg) were selected voluntarily. They were randomly placed in one of the four different conditions (Digital, Harpenden, Plastic Calipers and Electrical Bioimpedance) on 4 separate days, in a crossover design for estimating fat percentage. Measurements were performed from 3 points (the triceps, iliac and femoral). The Results of repeated-measures ANOVA and Bonferroni post hoc test indicated that there were significant difference between harpenden and plastic calipers (P=0.045) and between digital and plastic calipers (P=0.003). The results of Pearson correlation coefficient indicated that There was a high correlation between digital and harpenden calipers as well (R=0.898, P= 0.000). Also the most Regression coefficient was allocated to digital caliper (β=0.817) and electrical bioimpedance (β=0.244) respectively and plastic caliper had the lowest place (β=0.14). It is worth noting that the overlap of predictive variable of harpenden caliper was R2 = 0.839 According to these results, it is recommended to use harpenden caliper for estimating fat percentage first. If there is no access to this caliper, you can use digital caliper and electrical bioimpedance respectively. Moreover, plastic caliper must be used with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body fat percentage
  • harpenden caliper
  • inactive girls