نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مطالعۀ تأثیرات حاد دو برنامۀ تمرین مقاومتی با سرعت­ آهسته و سریع بر برخی هورمون­های آنابولیک و کاتابولیک بود. ده مرد جوان (سن 76/1 ± 3/23 سال) در یک طرح تصادفی متقاطع در سه حالت کنترل، تمرین مقاومتی آهسته و تمرین مقاومتی سریع قرار گرفتند. آزمودنی‌ها شش حرکت را در چهار ست با شدت 65- 60 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. نمونه­های خونی قبل، بلافاصله و نیم‌ ساعت بعد از تمرین گرفته شد. نتایج نشان داد تمرین آهسته و سریع موجب افزایش معنا­دار هورمون رشد (به­ترتیب حدود 250 و 200 درصد) بلافاصله بعد از تمرین شد. اما بین دو نوع تمرین تفاوتی وجود نداشت. در تمرین مقاومتی آهسته بلافاصله بعد از تمرین مقادیر تستوسترون به‌طور معناداری افزایش یافت. تمرین مقاومتی آهسته و سریع تأثیری بر کورتیزول، انسولین و گلوکز نداشت. می­توان گفت تمرینات مقاومتی آهسته نسبت به تمرینات مقاومتی سریع تأثیر بیشتری بر ترشح هورمون‌ تستوسترون دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Acute Effects of Two Resistance Exercise Protocols with Moderate Intensity, Equal Volume and Slow and Fast Movements on Some Anabolic and Catabolic Hormones

نویسندگان [English]

  • Seyyed Alireza Hosseini Kakhk 1
  • Mohammad Jaberi Shahraki 2
  • Mohammad Reza Hamedi Nia 3

1 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 Full Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the acute effects of two resistance exercise protocols with slow and fast movements on some anabolic and catabolic hormones. Hence, in a randomized crossover design, 10 young men (age: 23.3±1.76 yr) were divided into 3 groups: control (Con), resistance exercise with slow movement (SM), and resistance exercise with fast movement (FM). Subjects performed 6 movements in 4 sets at 60–65% of 1RM. Blood sampling were taken before, immediately and 30 min. after the exercise. The results showed that both SM and FM significantly increased GH immediately after the exercise (250% and 200% respectively), but there was no difference between SM and FM. In SM group, testosterone significantly increased immediately after the exercise. SM and FM had no effect on cortisol, insulin, and glucose. It can be concluded that SM has more effect on testosterone secretion compared with FM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fast Movements
  • GH
  • Resistance exercise
  • Slow Movements
  • Testosterone