نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

3 استادیار فیزیولوژی جانوری، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این تحقیق عبارت است از بررسی اثر تمرین اختیاری بر حفاظت از نرون‌های دوپامینرژیک جسم مخطط پس از القای تخریب با 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی. 25 موش به سه‌گروه سالم، کنترل پارکینسونی و تمرین پارکینسونی تقسیم ‌شدند. گروه تمرین دوازده‌ هفته روی چرخ دوار تمرین کردند. برای ایجاد مدل پارکینسونی، ترکیب 6-هیدروکسی دوپامین و سرم فیزیولوژی با غلظت 250 میکرولیتر، با جراحی استریوتاکسی، داخل بطن مغز آزمودنی‌ها تزریق و سطوح دوپامین و تیروزین هیدروکسیلاز با استفاده از روش الایزا اندازه‌گیری شد. از‌ سوی‌ دیگر، داده‌ها به روش آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل ‌شدند. میانگین تمرین آزمودنی‌ها 5384‌ متر در روز بود. در این پژوهش بین سطوح دوپامین گروه تمرین و گروه کنترل پارکینسونی تفاوت معناداری مشاهده شد؛ به‌ عبارت‌ دیگر، از کاهش سطح دوپامین در گروه تمرین پیشگیری شد (001/0=P) و تقریباً هم‌سطح با گروه سالم باقی ماند (129/0P=)؛ اما سطح تیروزین هیدروکسیلاز در گروه تمرین تفاوت معناداری با گروه کنترل پارکینسونی نداشت (805/0P=). نتایج نشان داد که انجام تمرینات اختیاری مقاومت و طول عمر نرون‌های دوپامینرژیک جسم مخطط موش‌های صحرایی را در برابر تخریب اکسیداتیو بر اثر سمیت 6-OHDA افزایش می‌دهد و نقش حفاظتی در برابر بیماری پارکینسون دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neuroprotective Effect of Voluntary Exercise on Dopamine and Tyrosine Hydroxylase in the Striatum of Parkinsonian Rats

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aghasi 1
  • Ziya Fallah Mohammadi 2
  • Akbar Hajizadeh Moghadam 3

2 Mazandaran University

3 Mazandaran University

چکیده [English]

Introduiction: This study aimed to investigate the protective effects of 12-week voluntary exercise using a running wheel on the striatum  dopaminergic neurons against 6-hydroxydopamine lesions in rats.
Materials and method: Twenty five rats were divided into three groups including healthy, parkinson and training-parkinson. The training groups were housed in individual cages geared with running wheels. To induce parkinson, 250 microlitre of 6-hydroxydopamine (6-OHDA) dissolved in saline was administered intracerebrovenricular (ICV) by a stereotaxic apparatus. Tyrosine hydroxylase and dopamine levels in the striatum were measured by ELISA. The obtained data was analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and least significant difference (LSD) post-hoc test.
Results: The mean running distance of subjects was 5384 meter per day.In this study, dopamine levels between the exercise and parkinson control groups had significant differences. In other words, a decrease in the dopamine level was prevented in the training group (P=0.001). Dopamine levels in the exercise group remained almost the same level as the healthy group (P=0.129). However, the tyrosine hydroxylase level did not change in the training and control groups.
Conclusion:Pre-treatment with the voluntary exercise causes an increase in the strength and life-span of dopaminergic neurons striatum against oxidative damage caused by 6-OHDA toxicity, and has a protective role against parkinson’s disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • voluntary exercise
  • 6-hydroxydopamine
  • Tyrosine hydroxylase
  • dopamine
  • Parkinson
  • rat