نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی

2 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر موسیقی با ریتم متوسط بر شاخص درک فشار و ضربان قلب در شدت‌های مختلف تمرین استقامتی در مردان جوان ورزشکار بود.10دانشجوی مرد ورزشکار با میانگین و انحراف استاندارد سن 60/2±6/21سال به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند. تحقیق حاضر با استفاده از روش هم‌گذری در دو مرحله با و بدون موسیقی به انجام رسید. نتایج نشان داد ضربان قلب در مرحلۀ گرم کردن بین دو شرایط تفاوت معناداری نداشت (05/0P>). در مرحلۀ فعالیت با شدت‌های 60 و 70 درصد ضربان قلب بیشینه در شرایط موسیقی ریتم متوسط ضربان قلب فعالیت و شاخص درک فشار نسبت به شرایط بدون موسیقی کاهش معناداری نشان داد (05/0P<). در فعالیت با بیشترین شدت، میزان ضربان قلب حین تمرین و شاخص درک فشار، کاهش کمی را نشان داد، ولی معنادار نبود (05/0P>). یافته‌ها نشان داد که موسیقی با ریتم متوسط در شدت‌های تمرین کم و متوسط آثار فشار تمرین را بر ضربان قلب و شاخص درک فشار تعدیل می‌کند، ولی در شدت‌های بیشتر تأثیر زیادی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Moderate Rhythm of Music on Perceived Exertion and Heart Rate in Endurance Training with Different Intensities in Young Athletic Men

نویسندگان [English]

  • Zahra Soori 1
  • Ali Heirani 2
  • Amir Abbas Monazami 2

1 MSc of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of moderate rhythm of music on perceived exertion and heart rate during different intensities of endurance training in young male athletes. 10 male athletic students (mean + SD age 21.6±2.60 years) were voluntarily selected. The present study was conducted in a crossover design with and without music. The results showed no significant difference between the two stages in heart rate during the warm-up phase (P>0.05). During training with 60-70% of Maximal Heart Rate and moderate rhythm of music, heart rate and perceived exertion significantly decreased as compared to the condition without music (P<0.05). During training with the highest intensity, the perceived exertion and heart rate showed a slight reduction but it was not significant (P>0.05). The findings showed that moderate rhythm of music balances the effects of training intensity on heart rate and perceived exertion, but it does not have a great effect in higher intensities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heart rate
  • Music
  • Perceived Exertion
  • Physical Activity