نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی ،دانشجوی دکتری

2 دانشگاه شهید بهشتی ، دانشیار

چکیده

اخیراً نقش میوستاتین در کنترل مقاومت به انسولین مشخص شده است. هدف از این تحقیق، تعیین پاسخ حاد و تأخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین به فعالیت مقاومتی دایره ای بود. به این منظور، 12 مرد سالم داوطلب، انتخاب شدند و در دو جلسه فعالیت مقاومتی و کنترل به فاصلة یک هفته شرکت کردند. بعد از یک جلسه آشنایی با فعالیت مقاومتی و اندازه گیری
1-RM، برنامة فعالیت مقاومتی دایره ای شامل هفت حرکت با شدت 55 درصد 1-RM در 3 دور با 15 تکرار اجرا شد. در هر جلسه، نمونه های خون قبل، بلافاصله بعد، یک ساعت بعد و 24 ساعت بعد از فعالیت، به منظور اندازه گیری غلظت میوستاتین، گلوکز و انسولین پلاسما جمع آوری و مقاومت به انسولین محاسبه شد. براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر 4×2، زمان فعالیت تأثیر غیر معنی داری بر غلظت میوستاتین پلاسما داشت. این در حالی است که غلظت میوستاتین پلاسما بلافاصله بعد از فعالیت افزایش و یک ساعت و 24 ساعت بعد از فعالیت به تدریج کاهش یافت. زمان فعالیت تأثیر معنی داری بر غلظت گلوکز و انسولین پلاسما و مقاومت به انسولین داشت. به طوری که، غلظت گلوکز و انسولین پلاسما و مقاومت به انسولین بلافاصله بعد از فعالیت افزایش و یک ساعت و 24 ساعت بعد از فعالیت به تدریج کاهش یافت. تعامل جلسه و زمان تأثیر غیرمعنی داری بر غلظت میوستاتین و گلوکز پلاسما و تأثیر معنی داری بر غلظت انسولین پلاسما و مقاومت به انسولین داشت. بنابراین، فعالیت مقاومتی دایره ای نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر پاسخ حاد و تأخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acute and Delayed Response of Myostatin and Insulin Resistance to Circuit Resistance Exercise

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Kazemi 1
  • Maryam Nourshahi 2

چکیده [English]

Recently, the role of myostatin (MSTN) in controlling insulin resistance (IR( has been known. The aim of this study was to determine acute and delayed response of MSTN and IR to circuit resistance exercise. For this purpose, 12 healthy men volunteered and participated in 2 sessions of the resistance exercise and control with one-week interval. After a session to instruct how to perform resistance exercise and after measuring one repetition maximum (1-RM), circuit resistance exercise program was performed including 7 movements with 3 sets of 15 repetitions at 55% 1-RM. In each session, blood samples were collected before, immediately after, 1 hour after and 24 hour after the exercise to measure myostatin, glucose and insulin concentration and IR was calculated. Using 2×4 analysis of variance (ANOVA) with repeated measures, exercise time had an insignificant effect on plasma myostatin concentration while plasma myostatin concentration increased immediately after the exercise and 1 and 24 hours after the exercise decreased gradually. Exercise time had a significant effect on plasma glucose and insulin concentration and IR, that is, plasma glucose and insulin concentration and IR increased immediately after the exercise and 1 and 24 hours after the exercise decreased gradually. Interaction of session and time had an insignificant effect on plasma myostatin and glucose concentration, but a significant effect on plasma insulin concentration and IR. In conclusion, circuit resistance exercise cannot have remarkable effects on acute and delayed response of MSTN and IR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insulin resistance
  • Myokine
  • Myostatin
  • Resistance Exercise.