نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان ، استادیار فیزیولوژی

2 دانشگاه اصفهان ، دانشیار

3 دانشگاه اصفهان ، استادیار

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی سطوح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان 65-50 سالة شهر اصفهان بود. 385 نفر از مردان غیر ورزشکار 65-50 سالة شهر که به طور تصادفی انتخاب شدند (میانگین سن 65/4 ± 73/57 سال، قد04/6 ± 94/167سانتی متر و وزن 45/9± 88/76 کیلوگرم) نمونة آماری تحقیق را تشکیل می دادند. اندازه گیری های، درصد چربی بدن، آزمون های انعطاف پذیری بشین و برس، راه رفتن راکپورت، دراز و نشست و شنای سوئدی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمونt مستقل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که آزمودنی های مورد بررسی در متغیرهای استقامت قلبی- عروقی ( 05/4 ±17/28 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، درصد چربی بدن (14/6±70/29%)، قدرت و استقامت عضلانی ناحیة شکم (79/7± 77/14 تعداد دراز و نشست) و قدرت و استقامت عضلات ناحیة کمربند شانه (94/5± تعداد54/11 شنای سوئدی) در مقایسه با هنجارهای موجود و داده های حاصل از برخی تحقیقات وضعیت مناسبی ندارند. اما در انعطاف بدنی، آزمودنی های تحقیق با میانگین (55/9±82/18سانتی متر)، وضعیت به نسبت خوبی داشتند. اگرچه سودمندی اجرای فعالیت های جسمانی منظم بر کسی پوشیده نیست، احتمالاً دلایل مختلفی ازجمله ناآگاهی از نقش فعالیت بدنی در بهبود کیفیت زندگی، کمبود امکانات و فضاهای مناسب برای فعالیت ورزشی افراد سالمند، نداشتن وقت، انرژی، انگیزه و دیدگاه های فرهنگی- رفتاری مانع مشارکت افراد مسن در فعالیت های جسمانی منظم می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Health–Related Physical Fitness Status of Men aged between 50 and 65 in Isfahan and Comparison with Available Norms

نویسندگان [English]

  • vazgen Minasyan 1
  • Seyed Mohammad Marandi 2
  • Hosein Mojtahedi 3
  • GholamAli Ghasemi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the health–related physical fitness status of men aged between 50 and 65 in Isfahan. 385 non-athlete men (mean age: 57.73±4.65 years, height: 167.94±6.04 cm, weight: 76.88±9.45 kg) aged between 50 and 65 were randomly selected as the sample. This study used physical fitness standard tests including flexibility test of sit and reach, Rockport walking, curl-up and push-up tests. Independent t test was used to analyze data. The findings revealed that subjects’ status was not optimal in cardiovascular endurance (28.17± 4.05 ml/kg/min), body fat percent (%29.70±6.14), strength and endurance of abdominal muscles (14.77±7.79 curl-ups) and strength and endurance of shoulder girdle (11.54±5.94 push-ups) compared to the available norms and findings of some research. However, subjects’ status was optimal in flexibility (18.82± 9.55 cm). Although the benefits of regular physical activity are obvious to everyone, many reasons such as lack of knowledge about the role of physical activity in promoting life quality, lack of proper facilities and equipment for the elderly, insufficient time, energy, incentive and socio-cultural behavior prohibit the elderly from participating in regular physical activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esfahan
  • Men Aged between 50 and 65
  • physical fitness