نویسندگان

1 دانشگاه تهران-استاد

2 دانشگاه تهران-دانشجوی دکتری

3 دانشگاه تهران-کارشناسی ارشد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت های گوناگون فعالیت ورزشی کوتاه مدت بر سطوح لپتین، انسولین، کورتیزول و نیمرخ لیپیدی نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق است.24 نوجوان پسر چاق و دارای اضافه وزن (میانگین سنی: (65/0) 15.5، BMI : (47/2)09/30 کیلوگرم بر متر مربع) در این پژوهش شرکت کردند. در ابتدا همة آزمودنی ها برای ارزیابی حداکثر اکسیژن مصرفی خود با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل کنندة گازهای تنفسی و آزمون بروس شرکت کردند و با توجه به VO2peak به دست آمده به طور تصادفی در 3 گروه فعالیت ورزشی با شدت های مختلف(50، 75 و 85 درصد) بر روی نوارگردان تقسیم شدند. با خون گیری انجام گرفته در سه زمان قبل، بلافاصله و 30 دقیقه بعد از برنامة ورزشی، عوامل گلوکز پلاسما، انسولین، لپتین ، پروفایل لیپیدی و کورتیزول ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بین شدت های مختلف فعالیت ورزشی کوتاه مدت در هیچ یک از متغیرها تفاوت معنی داری وجود ندارد. البته تغییرات درون گروهی تاثیر معنی دار فعالیت ورزشی با شدت 50 درصد بر HDL (006/0p=)، گلوکز(01/0p<) و لپتین(004/0p=)، فعالیت ورزشی با شدت 75 درصد بر TG(010/0p=)، کلسترول(020/0p=) و گلوکز(006/0p=) و فعالیت ورزشی با شدت 85 درصد بر HDL(001/0p=)، کلسترول (01/0p<)، گلوکز (038/0p=) و لپتین (002/0p=) را نشان داد. نتایج نشان داد شدت های گوناگون یک جلسه فعالیت ورزشی تاثیر معنی داری بر لپتین، انسولین، کورتیزول و پروفایل لیپیدی نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن دارد و بین تاثیر این شدت ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Intensities of Short-Term Exercise on Leptin, Insulin, Cortisol and Lipid Profiles in Overweight and Obese Adolescents

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Ravasi 1
  • Ali Asghar Fallahi 2
  • Alireza Abbasi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of different intensities of short-term exercise on leptin, insulin, cortisol and lipid profiles in overweight and obese children. 24 overweight and obese boys (mean age 15.5±0.65 years old and BMI: 30.09+2.47 kg/m2) participated in this study. All subjects participated in a graded breath to breath gas-analyzer testing by Bruce protocol to measure VO2max. Then, based on the obtained VO2max, they were randomly divided into three groups of 50%, 75% and 85% intensity on a treadmill. Blood samples were collected before, immediately and 30 minutes after the exercise to evaluate plasma glucose, insulin, leptin, lipid profiles and cortisol. Results showed no significant differences among different intensities of short-term exercise in all variables. But intra-group changes showed the significant effect of exercise with 50% intensity on HDL (p=0.006), glucose (p<0.01) and leptin (p=0.004), exercise with 75% on TG (p=0.010), cholesterol (p=0.020) and glucose (p=0.006) and exercise with 85% intensity on HDL (p=0.001), cholesterol (p<0.01), glucose (p=0.038) and leptin (p=0.002). The results suggested that different intensities of a session of exercise had significant effects on leptin, insulin, cortisol and lipid profiles in overweight and obese adolescents, but there was no difference in the effect of these intensities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leptin
  • lipid profile
  • Obese Adolescents
  • Short-Term Exercise