نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد-مربی

2 دانشگاه مازندران-دانشیار

3 دانشگاه تربیت مدرس-دانشیار

4 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مشهد-استادیار

5 دانشگاه تربیت معلم--کارشناس ارشد

چکیده

توجه به نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی داور فوتبال، نقش مهمی در عملکرد وی هنگام قضاوت مسابقه دارد، زیرا به منظور کنترل قوانین بازی در طول رقابت، داور باید به طور مستمر و بدون هیچ محدودیتی، رویدادهای بازی و بازیکنان را در داخل زمین مسابقه دنبال کند. هدف این پژوهش، بررسی تغییرات مقدار کار، ضربان قلب و غلظت لاکتات خون داوران نخبة فوتبال در نیمه اول و دوم (نیمه های اول دو نیم فصل و نیمه های دوم نیم فصل اول و دوم) رقابت های دورة هشتم لیگ برتر فوتبال ایران بود. به این منظور، 10 داور نخبة بین المللی حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور (با میانگین سن97/3±5/35 سال، قد 48/4±1/180
سانتی متر و وزن 4/8±18/78 کیلوگرم)، در لیگ هشتم به صورت در دسترس غیر تصادفی انتخاب شدند. کلیة آزمودنی ها در دو مسابقه (هر نیم فصل یک مسابقه) آزمون شدند. آزمون ها شامل اندازه گیری میزان کار، ضربان قلب و سطح لاکتات در نیمه های اول و دوم (نیم? اول نیم فصل اول و دوم و نیم? دوم نیم فصل اول و دوم) مسابقه بود. نتایج پژوهش، از طریق آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش، تفاوت معناداری بین میزان کار و مقادیر لاکتات داوران در نیمة اول و دوم نشان نداد (05/0

می رسد، مقدارکار، سطح، سرعت و شدت رقابت ها مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر پاسخ های فیزیولوژیکی و مسافت پیموده شده توسط داوران فوتبال به شمار می رود. بررسی نتایج هشتمین دور? لیگ برتر، نشان دهندة پایین بودن مقدار کار داوران از یک سو و بالا بودن ضربان قلب از سوی دیگر است که عدم آمادگی جسمانی مطلوب به ویژه پایین بودن آمادگی هوازی داوران نخبة لیگ برتر ایران را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Work Rate, Heart Rate and Blood Lactate of Soccer Elite Referees in 8th Iranian Premier League

نویسندگان [English]

  • Tohid Mabhout Moghadam 1
  • Shadmehr Mirdar 2
  • Reza Gharakhanlo 3
  • Mohammad Reza Ramezanpour 4
  • Hamid Ghobadi 5

چکیده [English]

Attention to the physical and physiological needs of a soccer referee plays an important role in his performance in a match as in order to regulate the rules of the game, the referee should track the event and players by moving inside the pitch continually with no restriction. The aim of this research was to study the variations in workload, heart rate and blood lactate in elite soccer referees of eighth soccer premier league of Iran in first and second halves (first halves of two mid seasons and second halves of first and second mid seasons). 10 elite soccer referees of soccer premier league (international degree, age: 35.5 3.97 yrs, height: 180.1 4.48 cm, weight: 78.18 8.4 kg) in eighth premier league were selected by available non-random sampling method. All subjects were examined in two games (each mid season contained one game). Tests included measuring workload, heart rate and blood lactate in first and second halves (first halves of two mid seasons and second halves of first and second mid seasons). For data analysis, paired t test was used. The results showed no significant difference between workload and blood lactate of first and second halves (P>0.05). Besides, there was no significant difference in heart rate between first and second halves (P>0.05). It seems that workload and competition level, intensity and speed are the most important environmental factors influencing referees’ physiological responses and covered distance. Analysis of eighth premier league results indicated the low workload of current judges and high heart rate on the other hand which showed a lack of proper physical fitness, especially low aerobic fitness, of soccer elite referees of Iran premier league.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood lactate
  • Elite Soccer Referees
  • heart rate
  • Workload