نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی-دانشیار

2 دانشگاه محقق اردبیلی-کارشناس ارشد

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مصرف مالتودکسترین بر مقدار گلوکز خون و شاخص‌های بی هوازی پسران جوان ورزشکار بود. 30 پسر جوان ورزشکار به‌عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه تجربی (تعداد= 15؛ میانگین و انحراف معیار سنی 8/0±67/16 سال، قد22/5±27/171سانتی‌متر و وزن 29/4±87/67 کیلوگرم) و کنترل (تعداد= 15؛ میانگین و انحراف معیار سنی 03/1±73/16 سال، قد 41/5±34/173 سانتی‌متر و وزن 25/4±11/69 کیلوگرم ) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در طول 60 دقیقه دویدن با 70 درصد ضربان قلب بیشینه، هر 15 دقیقه، محلول مالتودکسترین 5 درصد یا دارونما به‌مقدار 3 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مصرف کردند. قابلیت‌های بی هوازی شامل اوج توان، میانگین توان و شاخص خستگی با استفاده از آزمون وینگیت اندازه‌گیری شد. برای سنجش مقدار گلوکز خون از دستگاه گلوکومتر استاندارد استفاده شد. برای سنجش اندازة اثر مصرف مالتودکسترین بر متغیرهای وابسته از آزمون آماری اومگا دو (?2) استفاده شد. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، 84/61 درصد از کاهش گلوکز خون در گروه کنترل را می‌توان به اثر متغیر مستقل نسبت داد که بسیار زیاد ارزیابی می‌شود. با توجه به نتایج می‌توان گفت که مصرف مکمل مالتودکسترین در طول 60 دقیقه فعالیت هوازی با 70 درصد ضربان قلب بیشینه بر میانگین تغییرات گلوکز خون و متغیرهای بی هوازی در پسران جوان ورزشکار تأثیر معنی‌دار و اندازة اثر قابل قبولی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Maltodextrin Supplementation during an Aerobic Activity on Blood Glucose and Anaerobic Indexes of Young Male Athletes

نویسندگان [English]

  • Marefat Siahkohian 1
  • Habibolah Dashti 2
  • Khalili Bohloli 2

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of maltodextrin supplementation on blood glucose and anaerobic indices of the young male athletes. 30 young male athletes were selected as the sample and assigned to two groups: carbohydrate (CHO: N=15; mean and SD age 16.67±0.8 years, height 171.27±5.22 cm, weight 67.87±4.29 kg) and control (CONT: N=15; mean and SD age 16.73±1.03 years, height 173.34±5.41 cm, weight 69.11±4.25 kg). During the protocol (60 min. running with 70% MHR), subjects consumed 3 ml/kg of body weight of 5% maltodextrin solution or placebo every 15 minutes. Anaerobic capacities such as peak and mean power as well as the fatigue index were measured by Wingate test protocol. Standard glucometer was used to determine blood glucose. ?2 statistical test was used to indicate the effect of maltodextrin supplementation on dependent variables. The results showed that 61.84% decline in blood glucose in control group could be attributed to the effect of independent variable that is assessed as a high effect. The results showed that maltodextrin supplementation during 60 minutes of aerobic activity with 70% MHR had a significant effect and acceptable effect size on the mean changes in blood glucose and anaerobic variables in young males.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Activities
  • Anaerobic Indexes
  • Maltodextrin Supplementation
  • Young Boys.