نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان-کارشناس ارشد فیزیولوژی

2 دانشگاه اصفهان-دانشیار

3 دانشگاه اصفهان-استادیار

4 اصفهان-کارشناسی ارشد

چکیده

هورمون رشد و عامل رشد شبه‌انسولینی 1، از هورمون‌های آنابولیک هستند که نقش حیاتی در بالیدگی دستگاه‌های مختلف بدنی به ویژه در کودکی و نوجوانی دارند. ورزش یکی از محرک‌هایی است که ترشحGH و IGF-1 را تحت تأثیر قرار می‌دهد، امروزه ورزش‌های آبی به‌علت ایجاد نشاط در کودکان، بسیار توصیه شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دورة 8 هفته‌ای تمرین در آب بر سطوح استراحتی GHو IGF-1 کودکان 9 تا 11 سال پسر است. 18 دانش‌آموز پسر غیرورزشکار (میانگین± انحراف معیار، سن 2±2/10 سال، وزن 3±5/26 کیلوگرم و قد 6±9/130 سانتی‌متر) انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی (10نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. ابتدا از تمام آزمودنی‌ها نمونه‌های خونی ناشتا به‌منظور اندازه‌گیری سطوحGH و IGF-1 گرفته شد. سپس آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت 8 هفته، سه جلسة 1 ساعته در هفته به تمرین با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. آزمودنی‌های گروه کنترل در این مدت هیچ‌گونه فعالیت ورزشی نداشتند. پس از 8 هفته از تمام بازیکنان بار دیگر نمونة خونی گرفته شد. از آزمون t همبسته و t مستقل برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. تحلیل آماری نشان داد که 8 هفته تمرین در آب، روی غلظت سرمیGH و IGF-1 تأثیر معناداری ندارد (05/0P> )، درحالی‌که در گروه کنترل بعد از 8 هفته، افزایش معناداری در غلظت GH و IGF-1 مشاهده شد (05/0P< ). علاوه‌بر این، بین دو گروه بعد از 8 هفته اختلاف معناداری در مقدار ترشح GH و IGF-1 وجود داشت (05/0P< ). به‌طور کلی نتایج نشان داد که 8 هفته تمرینات منتخب در آب با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب در دقیقه موجب تحریک ترشح GH و IGF-1 کودکان 9 تا 11 سالة پسر غیرورزشکار نمی‌شود (05/0 P?).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Water Training on Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor in Children

نویسندگان [English]

  • Mohammad hossein bagheri 1
  • Efat Bambaeichi 2
  • Fahimeh Esfarjani 3
  • Mina Sattar 4

چکیده [English]

Growth hormone and insulin-like growth factor 1 are anabolic hormones which play a vital role in developing body tracts especially in childhood and adolescence years. Exercise is a motive which influences GH and IGF-1 secretion. Today, water sports are highly recommended due to creating delight in children. Therefore, the purpose of this study was to examine the effect of eight weeks of water training on rest levels of growth hormone (GH) and insulin-like growth factor (IGF-1) in male children. 18 non-athlete boys (mean ± SD age: 10.2±2 yrs, weight: 26.5±3 kg, height: 130.9±6 cm) were randomly assigned to experimental (n=10) or control (n=8) groups. First, fasting blood samples were gathered to measure GH and IGF-1. Experimental group participated in 8 weeks of water training with intensity of 70-80% HRmax for 3 sessions per week and 1 hour per session. Control group did not participate in any exercise. Blood samples were collected again after last session of training to assess serum GH and IGF-1. Dependent and independent t tests were used to analyze data. The results showed no significant effect of 8 weeks of water training on GH and IGF-1 serum concentration (P>0.05) while a significant increase was observed in GH and IGF-1 after 8 weeks in control group. In addition, there was a significant difference in GH and IGF-1 secretion between the two groups after 8 weeks (P<0.05). It was concluded that eight weeks of water training with intensity of 70-80% HRmax did not stimulate GH and IGF-1 secretion in athlete boys agerd between 9 and 11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children.
  • growth hormone
  • Insulin-Like Growth Factor
  • Water Training