نویسندگان

1 دکتری، استادیار گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دستیار اپیدمیولوژی

چکیده

امروزه دوپینگ در ورزشکاران به معضل پیچیده‌ای تبدیل شده است. باتوجه به اینکه کشتی، ورزش ملی و بومی کشور محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه احتمال سوء مصرف دارو باتوجه به ماهیت قدرتی این رشته زیاد است، بر آن شدیم تا میزان آگاهی کشتی‌گیران باشگاه‌های شهر تهران در مورد دوپینگ و برآورد آنها از شیوع فعلی در کشور را بررسی کنیم. به‌این منظور در یک مطالعة مقطعی، 426 نفر در دورة زمانی 86 – 1385 مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای این کار از پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن به‌صورت pilot بر روی 30 نفر مورد سنجش قرار گرفته بود، استفاده شد. برای اجرا، پرسشگران طرح به باشگاه‌هایی که با نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند مراجعه و پرسشنامه را بین ورزشکاران توزیع و پس از تکمیل، دریافت کردند. داده‌ها با برنامة SPSS آنالیز آماری شد.یافته‌های تحقیق نشان داد آگاهی کشتی‌گیران از سه حیطة دوپینگ، آشنایی با داروهای غیرمجاز و شناخت عوارض جانبی به ترتیب در 8/70، 8/95 و 5/99 درصد موارد ضعیف یا متوسط ارزیابی شد. در مورد مشاوران ورزشکاران، 8/40 درصد دوستان، 13 درصد مربی و 2/5 درصد پزشکان را عنوان کردند. به ترتیب 4/35 و 5/12 درصد کشتی‌گیران شیوع سوءمصرف در رقابت های لیگ و ورزشکاران هم‌باشگاهی خود را بیش از 50 درصد برآورد کردند. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کشتی‌گیران شهر تهران در حوزة دوپینگ دانش مناسبی ندارند، به همین دلیل تدوین برنامة آموزشی جامع با عنایت به کلیة مخاطبان و با هدف رفع ناآگاهی، اصلاح باورهای نادرست، هوشیار ساختن آنان در مورد تبعات دوپینگ و توجه به ارزش‌ها در مواجهه با دوپینگ، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Knowledge of Club Wrestlers of Tehran about Doping Issues and Their Estimation of Current Prevalence, 1385-86

نویسندگان [English]

  • Farzin Halabchi 1
  • Ali Reza Esteghamati 2
  • Mohammad Ali Mansouria 3

چکیده [English]

Nowadays, doping is an intricate dilemma for athletes. Wrestling is the domestic, national and popular sport in Iran. Meanwhile, the prevalence of drug abuse in wrestling is high due to its power-demanding nature. So, we decided to evaluate the knowledge of club wrestlers of Tehran about doping and their estimates of current prevalence in the country. In a cross sectional study, 426 wrestlers were studied during 1385-1386. For this purpose, a questionnaire was used and its validity and reliability were approved in a pilot study of 30 athletes. In this study, researchers selected the clubs by randomized clustered sampling, distributed the questionnaires among wrestlers and collected the completed forms. Data were analyzed with SPSS software. The knowledge of wrestlers in three categories of doping definition, recognition of prohibited drugs and side effects was poor or moderate (70.8%, 95.8% and 99.5% respectively). 4/8%, 13% and 5.2% of participants regarded their friends, coaches and physicians as their main consultants. 35.4% and 12.5% of wrestlers estimated over 50% prevalence of drug abuse in professional leagues and their own clubs respectively. It seems that wrestlers of Tehran do not have good knowledge about doping materials. It seems necessary to design a comprehensive educational program for all audiences aimed to eliminate the ignorance, to correct the inappropriate attitudes, to warn about the adverse consequences and to pay attention to values of fighting against doping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Doping
  • Knowledge
  • Wrestling.