نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی پاسخ درازمدت حجم‌ها و ظرفیت های ریوی به غلظت‌های سرمی کورتیزول در کشتی‌گیران جوان بود. در این پژوهش، 24 کشتی‌گیر آماتور جوان و داوطلب سالم با میانگین سن 8/0± 9/23 سال، قد 7/5 ± 64/180، وزن 3/7 ± 3/76 کیلوگرم و شاخص تودة بدنی 5/8 ± 4/23 شرکت داشتند. آزمودنی‌های تحقیق، تمرینات خاص کشتی را به شکل فزاینده و تا شدت 85 درصد حداکثر ضربان قلب تمرین، 3 جلسه در هفته و به مدت 12 هفته انجام دادند. از کشتی‌گیران جوان در وضعیت پایه، 6 هفتة اول تمرینات تا شدت 75 درصد ضربان قلب تمرین، 6 هفتة دوم تمرینات تا شدت 85 درصد ضربان قلب تمرین و هفتة اول بازگشت به حالت اولیه آزمون‌های ریوی به عمل آمد. نمونه‌های خون جمع‌آوری و غلظت‌های کورتیزول سرم آنها با روش ELISA اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تغییرات کورتیزول سرم، متغیرهای عملکرد ریوی FEV1 (001/0 = P، مراحل اول و دوم تمرینات)، FVC (001/0=P، مراحل اول و دوم تمرینات)، FIV1 (001/0 = P، مرحلة دوم تمرینات)، VC (037/0=P، مراحل اول و دوم تمرینات) ، وTV/TI (0001/0 =P، مرحله دوم تمرینات) را طی تمرینات شدید کشتی به طور معنی داری تحت تاثیر قرارداد، به‌طوری که به ازای تغییر هر واحد از سطح کورتیزول، این متغیرهای ریوی به‌طور معنی‌داری تغییر یافتند. در مجموع، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متعاقب 12 هفته تمرینات شدید کشتی، برخی از حجم‌ها و ظرفیت‌های تنفسی کشتی‌گیران جوان تحت تأثیر تغییرات غلظت کورتیزول سرم، تغییر می‌یابند. و این نوع یافته‌ها تاکنون گزارش نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Longitudinal Responses of Pulmonary Volumes and Capacities to Serum Cortisol in Young Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Tartibian 1
  • Behzad Hajizadeh 2
  • Asghar Abbasi 2

1

2

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the longitudinal responses of pulmonary volumes and capacities to serum cortisol in young wrestlers. For this purpose, 24 healthy young wrestlers (age 23.9±0.8 years, height 180.64±0.7 cm, weight 76.3±7.3 kg, BMI 23.4±8.5) volunteered to participate in this study. The subjects performed an incremental wrestling training up to 85% of MHR of the training, three times a week for 12 weeks. The pulmonary tests were performed at rest, first six weeks of training (intensity of 75%), second six weeks of training (intensity of 85%), and at the end of a one–week recovery period. Blood samples were collected to measure serum cotrisol by ELISA. The serum cortisol changes during 12 weeks of the high intensity wrestling training significantly affected FIV1 (P=0.001, stage 2), VC (P=0.037, stages 1,2), Tv/Ti (P=0.001, stage 2) so that a change in every unit of cotrisol were accompanied by a significant change in these pulmonary variables. The results of this study suggested that following 12 weeks of high intensity wrestling training, some pulmonary volumes and capacities of wrestlers changed due to the effect of serum cortisol. No such results have been reported so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol
  • Pulmonary Volumes and Capacities
  • Wrestlers.