نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسة تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد بود. به این منظور، 24 ورزشکار مرد به صورت داوطلب انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه استقامتی (8 نفر با میانگین سنی 1/2± 5/24 سال، قد 5/3±3/176 سانتیمتر، وزن 6/4±75/71 کیلوگرم)، سرعتی (8 نفر با میانگین سنی 2/2±1/22 سال، قد 8/4 ±1/176 سانتیمتر، وزن 4/7±6/67 کیلوگرم) و کنترل (8 نفر با میانگین سنی 6/2 ±6/23 سال، قد 9/7 ±7/174 سانتیمتر، وزن 9/7± 6/71 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه استقامتی مسافت 3200 متر را به مدت 12 دقیقه و گروه سرعتی 100 متر را 4 بار با فواصل استراحتی که در آن ضربان قلب استراحتی به یک سوم ضربان قلب فعالیت کاهش می یافت، دویدند. 10 دقیقه قبل و 10 دقیقه پس از فعالیت، خونگیری برای سنجش ANP پلاسما به عمل آمد. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی موجب افزایش معنی دار ANP پلاسما شد (05/0P<). با استفاده از آزمون ANOVA تفاوت غیرمعنی داری در ANP پلاسما در مرحلة پیش آزمون (05/0 P>) و تفاوت معنی داری در مرحلة پس آزمون سه گروه مشاهده شد (05/0P<). در نتیجه، می توان گفت یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a session of endourance and sprint exercises on plasma ANP in Male Athlete Students

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Ravasi 1
  • Mohammad Reza Kordi 2
  • Sasan Naghizadeh 3
  • Fahimeh Kazemi 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of a session of endurance and sprint exercises on plasma ANP in male athlete students. For this reason, 24 male athlete students were volunteered and randomized into endurance (n=8, age 24.5± 2.1 years, height 176.3± 3.5 cm, weight 71.75±4.6 kg), sprint (n=8, age 22.1±2.2 years, height 176.1±4.8 cm, weight 67.6±7.4 kg) and control groups (n=8, age 23.6±2.6 years, height 174.7±7.9 cm, weight 71.6±7.9 kg). Endurance group ran 3200 m for 12 min and sprint group ran 100 m for 4 times with intervals, in which resting HR decreased to HR of exercise. 10 min pre- and post exercise were collected blood samples for measuring plasma ANP. Results of paired sample t-test showed : a session of endurance and sprint exercises increased significantly plasma ANP (p<0.05). Using of ANOVA test found no significant difference in pre-test plasma ANP (P>0.05) and a significant difference in post-test plasma ANP (P<0.05) in three groups. Inconclusion, a session of endurance and sprint exercises can effect on plasma ANP in male athlete students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance and Sprint Exercises
  • Male Athlete Students.
  • Plasma ANP