نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراک

2 دانشجوی دکتری بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر 10 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، تودة بدون چربی، سطح سرمی میوستاتین و مقاومت به انسولین در افراد چاق – اضافه وزن بود. به این منظور هفده مرد چاق دارای اضافه وزن (سن : 7/4 ? 1/43 سال، شاخص تودة بدنی : 17/2 ?1/29 کیلوگرم بر مترمربع) در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به گروه های تمرین مقاومتی (9 نفر ) و کنترل (8 نفر) تقسیم شدند. برنامة تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته و به مدت 10 هفته بود. ترکیب بدنی، شاخص های متابولیکی و میوستاتین قبل و بعد از مداخله، اندازه گیری شد. بعد از 10 هفته تمرین مقاومتی، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) به طور معنی داری کاهش یافت (05/0 P<)، اما شاخص های آدیپوسیتی همچون وزن بدن، شاخص تودة بدن، تودة چربی و دور کمر تغییر نکرده (05/0 P>). همچنین به دنبال تمرین مقاومتی تودة بدون چربی و قدرت عضلانی به طور معنی داری افزایش یافت (05/0 P<) . به طور همزمان، غلظت سرمی میوستاتین در پاسخ به تمرین مقاومتی به طور معنی داری کاهش یافت (05/0 P<). نتایج این تحقیق نشان داد که 10 هفته تمرین مقاومتی، مستقل از تغییر در چربی بدن، موجب بهبود مقاومت به انسولین در مردان چاق – اضافه وزن می شود و این بهبودی با کاهش سطح میوستاتین همراه بود. بر اساس این داده ها می توان گفت که تغییرات ایجاد شده در اثر تمرین مقاومتی در سطح میوستاتین ممکن است در بهبود حساسیت انسولینی ناشی از تمرین مقاومتی نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of resistance training on serum myostatin level and insulin resistance in obese-overweight men

نویسندگان [English]

  • Abbas Saremi 1
  • Mohammad Reza Gheraati 2

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of resistance training for 10 weeks on muscle strength, lean body mass, serum myostatin, and insulin resistance in obese-overweight men. Seventeen obsess-overweight men(age:=43.1±4.7 yr, body mass index = 29.1±2.17 kg/m2) participated in the study The subjects were randomly assigned to resistance training (n=9) and control (n=8) groups. Resistance training was performed 3 times weekly for 10 weeks. Body composition, metabolic parameters, and myostatin were measured prior to and after the intervention. After a 10 week resistance training, insulin resistance index (HOMA-IR) was significantly decreased (P<0.05), but without changes in adiposity parameter such as body weight ,body mass index, fat percent and waist circumference (P>0.05). Also, following the resistance training, muscle strength and lean body mass were significantly increased (P<0.05). Concurrently, myostatin concentration were significantly decreased in response to resistance training (P<0.05). In conclusion, this study demonstrate that 10 weeks of resistance training caused an improvement in insulin resistance in obese-overweight men, independent of changes in body fat, and this improvement was associated with decreased myostatin levels. These data suggest that resistance training – induced alterations in myostatin levels may have role in resistance training – induced insulin sensitivity improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insulin Resistance.
  • Myostatin
  • Obesity
  • Skeletal Muscle