نویسندگان

1 مربی دانشگاه ازاد اسلامی تبریز

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مصرف مکمل بی کربنات بر عملکرد دو 400 متر و سطوح برخی متابولیت های پلاسما در مردان جوان ورزشکار، 16 مرد جوان دوندة 400 متر (سن 25/3 ? 58/20 سال، قد 48/2?33/175 سانتیمتر و شاخص تودة بدن 68/2? 57/21 کیلوگرم بر مترمربع) طی دو جلسة یک ساعته پس از مصرف مکمل بی کربنات به مقدار 3/0 گرم در هر کیلوگرم وزن بدن) یا دارونما (کربنات کلسیم)، در آزمون دو 400 متر (ترتیب تصادفی معکوس) شرکت کردند. در هر دو جلسه، طی سه مرحله (استراحت، 30 دقیقه پس از مصرف مکمل و 2 دقیقه پس از پایان دویدن) خونگیری به عمل آمد و سطوح آمونیاک، لاکتات، بی کربنات و PH خون اندازه گیری شد. زمان دویدن در جلسة مصرف بی کربنات کلسیم (11/0? 41/57 ثانیه)، به طور معنی داری کمتر از زمان دویدن در جلسة مصرف دارونما (78/0?01/59 ثانیه) بود (05/0P<). همچنین با مصرف بی کربنات سدیم، سطوح بی کربنات پلاسما (64/2?53/29 میلی مول بر لیتر)، نسبت به حالت استراحتی (84/1?13/23 میلی مول بر لیتر) افزایش معنی داری یافت، ولی بعد از دویدن (92/1? 45/20 میلی مول بر لیتر)، تقریباً به مقادیر استراحتی خود بازگشت (05/0P<). به علاوه در جلسة مصرف دارونما، سطوح بی کربنات خون بعد از دویدن (48/2?89/17 میلی مول بر لیتر)، به پایین تر از سطوح استراحتی (15/2?31/23 میلی مول بر لیتر) رسید (05/0P<) . همچنین در هر دو جلسة مصرف بی کربنات کلسیم و دارونما، افزایش معنی داری در سطوح لاکتات خون پس از دویدن مشاهده شد و کاهش PH خون، فقط در جلسة مصرف دارونما معنی دار بود (05/0 P<) . پس می توان نتیجه گرفت که مصرف بی کربنات سدیم، اثر ارگوژنیک دارد و از افت محتوای بی کربنات خون در ورزش شدید جلوگیری می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of sodium bicarbonate supplementation on lactic acid, ammonia and exercise performance in 400 meter male runners

نویسندگان [English]

  • Habib Mohammadpour 1
  • Jebrail Poozesh 2
  • Karim Azai 2
  • Ruqiya Poozesh 2

چکیده [English]

In order to comprise the effects of sodium bicarbonate supplementation on anaerobic performance and some plasma metabolites, 16 young male athletes (age 20.58?3.25, height 175.33?2.48 cm and BMI 21.57? 2.68 kg/m2) participated in two 400 m running sessions one hour following sodium bicarbonate or placebo (calcium bicarbonate) supplementation with the counterbalanced order. There were three blood sampling phases (testing condition, 30 min after supplementation and 2 min after 400 m running) in both of the sessions and the blood PH, ammonia, lactate and Hco3- levels were measured. The results showed significantly lower running time in sodium bicarbonate session (57.41? 0.11 sec) than placbo (59.01? 0.78 sec) session (P<0.05). The blood Hco3- levels (29.53?2.64 mmol/L) increased with respect to the resting values (23.13?1.84 mmol/L) with sodium bicarbonate administration, however; it decreased to pre exercise level (20.45?1.92 mmol/L) after running (P<0.05). The Hco3- levels (17.89?2.48 mmol/L) also decreased under the resting values (23.31?2.15 mmol/L) ater running at placebo session (P<0.05). Significant increases was observed in blood lactate levels in both of the session , however the blood PH was only significantly decreased in the placebo session (P<0.05). It can be concluded that alkalosis can be considered as an ergogenic method and can prevent decrease of blood Hco3- during high intensity exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkalosis
  • Ammoniac.
  • anaerobic performance
  • lactic acid