نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

چاقی به عنوان عامل فزایندة بیماری های قلبی و نیز سطوح پلاسمایی مولکولی چسبان سلولی در پیشگویی خطر بروز گرفتگی های عروق کرونر نقش مهمی دارد. ازاین رو هر مداخله ای که آثار مفیدی در این موارد داشته باشد، در توسعة سلامت عمومی بسیار ارزشمند است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسة تاثیر دو برنامة تمرینی کم و پرشدت استقامتی بر تغییرات مولکول چسبان سلولی (sICAM-1) پلاسما و نیز ارتباط آن با توزیع چربی و نیمرخ های لیپیدی است. به این منظور 27 آزمودنی
از جامعة آماری افراد چاق کم تحرک به ترتیب با میانگین و انحراف استاندارد سن، درصد چربی، وزن و شاخص تودة بدنی
34/1? 55/20 سال، 07/4?84/26 درصد، 02/9?05/93 کیلوگرم و 84/2?55/30 کیلوگرم بر مترمربع انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تجربی تقیم شدند. برنامة تمرین استقامتی در طول 4 ماه، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60-45 دقیقه و برای گروه تجربی 1 با شدت 45-40 درصد و گروه تجربی 2 با شدت 85-80 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا شد. خونگیری پس از 12 ساعت ناشتایی در آغاز و در پایان پس از 48 ساعت از خاتمة تمرینات در شرایط تجربی اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس اختلاف پیش تا پس و آزمون تعقیبی بن فرونی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t زوجی در سطح معنی داری 05/0 P< تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سطح ICAM-1 پلاسمایی در دو گروه تجربی کاهش داشته، اما تنها در گروه تجربی 2 معنی دار است (015/0 = P)، از سوی دیگر، تغییرات ICAM-1 در گروه تجربی 2 با گروه کنترل معنی دار است (004/0 = P). بین سطوح ابتدایی sICAM-1 با هر یک از متغیرهای جسمانی و نیمرخ های لیپیدی رابطة معنی داری مشاهده نشد (05/0 P>) . در بخش رابطة مجموع تغییرات در گروه های تجربی یا مجموع تغییرات متغیرهای ترکیب بدنی، بین تغییرات درصد چربی (48/0= R، 012/0 = P) و وزن تودة چربی (44/0 =R، 022/0=P) با تغییرات غلظت ICAM-1 همبستگی معنی داری مشاهده شد. سطوح کلسترول، LDL-C و عوامل خطر در گروه تجربی 2 به طور معنی داری کاهش یافت (05/0 P<) . تغییرات معنی دار افزایشی در مقدار HDL-C تنها در گروه پرشدت مشاهده شد (031/0 = P)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of low and High Intensity Endurance Training Programs on Plasma Soluble Intercellular Molecule-1 (sICAM-1) in Sedentary Obese Male

نویسندگان [English]

  • Rahman Soori 1
  • Omid Salehiyan 2

1

2

چکیده [English]

Obesity in known to increase the risk for cardiovascular diseases. Serum levels of cellular adhesion molecules are reported to be indices of arthrosclerosis. So each intervention that has benefit effects on them is very important foe general health. The purpose of this study was to determine the effect of low and high intensity endurance training programs on ICAM-, 27 sedentary obese males with MEAN?SD age, %BF, weight and BMI : Exp 1(20.55? 1.34 y, 26.84? 4.07, 93.05 ?9.02 kg and 30.55? 2.84 kg/m2) were randomly divided to three groups. The training programs consist for 4 months, three sessions of 45-60 min with an intensity of 40%-45 (Exp 1) and %80-85 (Exp2) at heart rate reserve. The Blood sampling was performed after 18 fasting hours in baseline and 48 h after final training sessions with the same conditions. Resulting data were analyzed by ANOVA and Bonforoni Post hoc of pre to post differences, person correlation coefficient and pair t-test (?=0.05) . Data analysis showed that ICAM-1 decreased in both experimental groups but only was significant in EXP 2(P=0.015). There was no relationship between baseline of sICAM-1 with physical variable and lipid profile (P>0.05). There was positive correlation between %BF and BFM changes and ICAM-1 changes (P<0.05). The TC, LDL- C and RF levels significantly decreased. HDL-C levels in high intensity training group significantly increased (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • Markers of intracellular Inflammation (ICAM-1)
  • Obesity
  • Training Intensity