نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

3 دکتری ایمونولوژی ورزشی دانشگاه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مصرف‌ امگا3 و شرکت در فعالیت‌های هوازی روی هورمون‌های تنظیم‌کنندة سوخت و ساز کلسیم در زنان یائسه غیرورزشکار بود. به همین منظور 40 زن یائسة غیرورزشکار داوطلب سالم با میانگین سن 53/3?72/57 سال، قد 24/9?75/157 سانتیمتر، وزن 76/12?08/58 کیلوگرم، شاخص تودة بدنی 73/3?78/23 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 68/4?18/23 انتخاب و به‌طور تصادفی در طرح دوسوکور به چهار گروه 10 نفری مکمل و فعالیت، فعالیت، مکمل و گروه کنترل تقسیم شدند.آزمودنی‌ها در گروه مکمل و فعالیت و گروه فعالیت، 3 جلسه در هفته و به مدت 16 هفته در دامنة شدت فعالیت 50 تا 60 درصد ضربان قلب بیشینه در برنامة تمرینات هوازی شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا در گروه مکمل و فعالیت و گروه مکمل روزانه هزار میلی‌گرم امگا3 (Viva Omega – 3 Fish Oil ساخت کشور کانادا) به مدت 16 هفته مصرف کنند. در حالت پایه و در انتهای 16 هفته برنامة تمرینات هوازی، نمونه‌های خونی جمع‌آوری و سطوح کلسیم یونیزه، کلسیتونین (با روش رادیو ایمونواسی) و پاراتومون (با روش کمی لومینومینسنت) اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مصرف روزانه یک گرم امگا3، طی 16 هفته تمرینات هوازی، سطوح کلسیتونین (001/0=P) و پاراتورمون (001/0=P) را به‌‌طور معنی‌داری تحت تأثیر قرار داد ولی تأثیر معنی‌داری روی کلسیم یونیزه (619/0=P) نداشت.در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که مصرف امگا3 و شرکت منظم در تمرینات هوازی، تغییرات معنی‌داری را روی سطوح سرمی کلسیتونین و پاراتورمون زنان یائسة غیرورزشکار به وجود می‌آورد، این تغییرات ممکن است به حفظ، افزایش سلامتی، استحکام و توده‌سازی استخوان کمک کند. این در حالی است که این نوع یافته‌ها تاکنون گزارش نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Omega3 and Aerobic Exercise Intervention on the Calcium Metabolism Regulating Hormones in Non – Athlete Post menopausal Women

نویسندگان [English]

  • Bakhtyar Tartibian 1
  • Behzad Hajizadeh 2
  • Asghar Abbasi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effects of omega3 and aerobic exercise intervention on the calcium metabolism regulating hormones in non – athlete postmenopausal women. For this purpose 40 healthy non – athlete postmenopausal women with age 57.72±3.53 years, height 157,75±9,24 cm, weight 58.08±12.76kg, BMI 23.78±3.73kg/m2, fat 23.18±4.68% volunteered in this study. Subjects in a double blind study randomly divided in exercise + supplement (n=10), exercise (n=10), supplement (n=10) and control (n=10) groups. The subjects in exercise + supplement and exercise groups performed aerobic exercise training up to 70-80% of exercise MHR, three times a week for 16 weeks. Subjects in supplement and control groups didn't participate in any exercise. In exercise + supplement and supplement groups subjects asked to consume 1000mg omega3 for 16 weeks. The blood ionized calcium, PTH (Chemi Luminescent) and CT (radioimmunoassay RIA) were measured before and after 16 weeks of aerobic exercise training. Results indicate that consuming 1000mg omega3 in the course of 16weeks aerobic exercise, significantly affected CT (p=0.001) and PTH (p=0.001) levels, but had no significant effects on ionized calcium (p=0.619) levels.The results of this study suggest that, omega3 and regular aerobic exercise training have significant effects on serum CT and PTH in non – athlete post menopausal women, that these changes will help increase skeletal health. No such results have been reported, so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise Training.
  • CT
  • Ionized Calcium
  • Non – Athlete Postmenopausal Women
  • Omega3
  • PTH