رابطة کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی دانش آموزان

نویسندگان

1 استاد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان بود. به این منظور 384 دانش آموز پسر و دختر مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان شهرستان اراک (با میانگین سن 6/3? 5/12 سال، وزن 4/13? 48/51 کیلوگرم و قد 27/11?163 سانتیمتر) به طور تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای تعیین کم وزنی و اضافه وزن از BMI – Cut off و صدک های آن استفاده شد. به این صورت که اگر BMI کوچک تر یا مساوی نقطة 15 درصد باشد، فرد کم وزن و اگر بین نقطة 15 تا 85 درصد باشد، فرد در ردة وزنی قابل قبول است. اگر BMI بین نقطة 85 تا 95 درصد باشد، فرد اضافه وزن دارد و اگر BMI بزرگ تر از نقطة 95 درصد باشد، فرد چاق است. برای بررسی وضعیت آمادگی جسمانی از شاخص های استقامت عضلانی (دراز و نشست)، توان انفجاری (پرش ارتفاع)، انعطاف پذیری (رساندن دست در حالت نشسته به پا)، چابکی (دوی 4 ? 9 متر) و استقامت قلبی تنفسی (دو 540 متر) و برای بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده ها از پرسشنامة وضعیت اجتماعی اقتصادی استفاده شد. در پژوهش حاضر، از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین کم وزنی و اضافه وزن با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و از روش ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین آمادگی جسمانی با کم وزنی و اضافه وزن و همچنین ارتباط آن با وضعیت اجتماعی – اقتصادی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، بین کم وزنی با آمادگی جسمانی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0 P?)، درحالی که بین اضافه وزن با آمادگی جسمانی دانش آموزان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. علاوه بر این، بین شاخص تودة بدن (BMI) با آمادگی جسمانی دانش آموزان هم ارتباط معنی داری دیده شد (05/0 P?). از سوی دیگر، بین هر یک از متغیرهای وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان هم ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0P?)، درحالی که به تفکیک جنسیت بین دانش آموزان پسر رابطة معنی دار (05/0P?)، ولی بین دانش آموزان دختر رابطة معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، دانش آموزانی که از نظر BMI پایین تر از وزن قابل قبول بودند، از نظر آمادگی جسمانی آماده تر از دیگر دانش آموزان بودند. همچنین وضعیت اجتماعی – اقتصادی ارتباطی با BMI دانش آموزان نداشت، ولی آمادگی جسمانی دانش آموزانی که وضعیت اجتماعی – اقتصادی بهتری داشتند، بهتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Underweight and Overweight to Physical Fitness and Socioeconomic Status of Students

نویسندگان [English]

  • F Rahmani nia 1
  • H Daneshmandi 2
  • A Taghi pour 3
چکیده [English]

The purpose of the present study was to study the relationship between underweight and overweight to physical fitness as well as socioeconomic status. 384 schoolboys and schoolgirls who studied in elementary school and high school (age (yr) 12.5?3.6, weight (kg) 51.48?13.4, height (cm) 163?11.27) were randomly selected to take part in the experiment. To determine underweight and overweight, Cut off - BMI was used so that if BMI?15% underweight, 15%

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMI
  • Obesity
  • physical fitness
  • Socioeconomic Status.
  • Underweight