نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 دستیار علمی دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

در پژوهش حاضر با هدف مطالعة مصرف مکمل کراتین به‌عنوان یک کمک ارگوژنیکی، تأثیر مصرف کوتاه‌مدت کراتین مونوهیدرات بر عملکردهای سرعتی و قدرتی کشتی‌گیران بررسی شد. به این منظور 20 کشتی‌گیر انتخاب و به دو گروه همگن 10 نفرة دارونما (گروه کنترل) و مصرف‌کنندة مکمل کراتین (گروه تجربی) تقسیم شدند و در یک طرح دوسوکور، عملکرد آزمودنی‌ها در دوهای سرعتی، استقامت در سرعت‌های تناوبی، قدرت عضلانی در حرکت اکستنشن زانو به فاصلة 7 روز (مصرف روزانه 20 گرم کراتین مونوهیدرات در چهار وعدة 5 گرمی، توسط گروه تجربی و به همین مقدار دارونمای دکستروز توسط گروه کنترل) سنجیده شد. نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از آزمون آماری t همبسته (در هر گروه) و t مستقل (بین دو گروه) تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مصرف کوتاه‌مدت کراتین عملکرد سرعتی کوتاه‌مدت (دوهای 20 و 40 متر سرعت)، بلندمدت (60 و 100 متر سرعت) و مسافت طی‌شده در آزمون عملکرد استقامتی کشتی‌گیران در دوهای سرعتی تناوبی (30 دوی سرعت حداکثر 5 ثانیه‌ای با 10 ثانیه استراحت در بین آنها) و قدرت عضلانی در حرکت 1-RM اکستنشن زانو را به‌طور معنی‌داری بهبود بخشیده است (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Short Term Creatine Supplement in Sprint Performance and Muscular Strength in Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Gaeini 1
  • Ebrahim Alidoust 2
  • Ali Ahmadi 3
  • Malihe Abolhasan 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of short term creatine monohydrate as an ergogenic supplement on the sprint performance and muscular strength of wrestlers. 20 wrestlers were selected randomly and divided into two groups. One group was placebo group (control) and the other group was creatine supplement group (experimental). In a double blind project, subjects' speed running, perseverance in repeated alternative speeds and muscular strength (with 1-RM in knee extension) were measured before creatine and placebo as pretest, and after that as posttest. Creatine and placebo were used for 7 days (20 grams creatine monohydrate per day by experimental group and 20 (g/d) dextrose polymer as placebo by control group).The data were analyzed by correlated t – test (for each group) and independent t-test (between two groups). The results showed that short term use of creatine supplement had a significant effect on short term running (20 and 40 meters), long term running (60 and 100 meters), interval speed endurance running (30 fast running in 5 seconds with 10 seconds of rest between each running) and muscle strength (1-RM in knee extension) of wrestlers (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creatine Supplement
  • muscular strength.
  • Sprint performance
  • wrestlers