نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

4 دکتری ایمونولوژی و ژنتیک ورزشی دانشگاه توبنیگن آلمان

چکیده

در ورزش دست در مقایسه با ورزش پا در پاسخ به نوع و شدت تمرینات، تفاوت‌های فیزیولوژیک وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسة پاسخ‌های لاکتات خون، ضربان قلب، فشار خون و هم‌چنین بررسی ارتباط این شاخص‌ها با زمان خستگی در ورزش فزایندة دست و ورزش فزایندة پا بود. به این منظور 8 کاراته‌کار جوان با میانگین سنی 2/21±9/18 سال در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌های تحقیق، دو آزمون ورزشی فزاینده را روی دوچرخة کارسنج دستی و دوچرخة کارسنج پایی پیشرفتة مونارک (مدل E838)، با فاصلة استراحت یک هفته‌ای اجرا کردند. شاخص‌های قلبی و عروقی (ضربان قلب بیشینه و فشار خون) و زمان خستگی بی‌درنگ پس از پایان هر آزمون اندازه‌گیری و ثبت شد. هم‌چنین نمونه‌های خونی پس از پایان آزمون‌های ورزشی دست و پا جمع‌آوری و غلظت‌های لاکتات خون (میلی‌گرم /دسی لیتر) با استفاده از روش آنزیمی Enzymatic lactate reagrent اندازه‌گیری شد. یافته‌های تحقیق اختلاف معنی‌داری در مقادیر لاکتات خون و فشار خون، بین آزمون‌های ورزشی دست و پا نشان نداد (به ترتیب 22/0 = p و 15/0 = p)، اما حداکثر ضربان قلب به‌طور معنی‌داری در آزمون پا بیش‌تر از آزمون دست بود (02/0 = p). هم‌چنین ارتباط بین مقادیر لاکتات خون، بیشینة ضربان قلب، فشار خون سیستول با زمان خستگی برای آزمون دست به ترتیب 88/0 = r، 68/0 = r، 76/0 = r و برای آزمون پا 71/0 = r، 57/0 = r، 49/0 = r به‌دست آمد. در مجموع، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین ورزش فزایندة دست و ورزش فزایندة پا، اختلاف معنی‌داری در مقادیر لاکتات خون و فشار خون سیستول وجود ندارد اما مقادیر بیشینة ضربان قلب بین این دو به‌طور معنی‌داری متفاوت است. بنابراین در تدوین برنامه‌های ورزشی با ارزیابی عملکرد ورزشکاران بر مبنای ضربان قلب باید این معیار به‌طور جداگانه برای ورزش‌های دستی و پایی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Cardiovascular and Metabolic Responses and Their Relationship to Fatigue Time in Upper and Lower Body Incremental Exercises in Young Professional Karate Players

نویسندگان [English]

  • Bakhtyar Tartibian 1
  • Behroz Derafshi 2
  • Behzad Hajizade 3
  • Asghar Abbasi 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine and compare blood lactate, heart rate and blood pressure responses in arm and leg exercises and to determine the relationship between these variables and fatigue time during these two modes of exercises. 8 young professional karate players (mean age 18.90±2.20) volunteered to participate in this study. The subjects completed two ergometers: arm and leg ergometers and Monark ergometer (Model 838E). Cardiovascular heart rate (HR), blood pressure (BP) and fatigue time were measured and recorded immediately after each exercise test. Blood samples as well were collected by enzymatic lactate reagent after two exercise tests to measure blood lactate concentrations (mg/dl). There were not significant differences between arm and leg exercises in blood lactate concentration and blood pressure (P=0.22 and P=0.15 respectively). But maximal HR was significantly higher in the leg exercise compared to the arm exercise (P=0.02). The correlations of blood lactate, HR, and BP with fatigue time were r=0.88, r=0.68 and r=0.76 for the arm exercise and r=0.71, r=0.57 and r=0.49 for the leg exercise respectively. The results of this study suggested no significant differences in blood lactate and blood pressure responses between upper and lower body exercises. However, maximal HR response significantly differed between these two exercises. Therefore, when preparing sport exercises, HR responses should be considered separately in arm and leg exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue Time
  • karate
  • Lactate.
  • Lower Body Exercise
  • Upper Body Exercise