نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر یک جلسه دو درمانده‌ساز با شدت کم (55 تا 65 درصد)، شدت متوسط (65 تا 75 درصد) و شدت زیاد (75 تا 85 درصد) حداکثر اکسیژن مصرفی بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعال بود. برای این منظور 30 زن سالم با میانگین سن 07/1 ± 6/21 سال، وزن 35/3 ± 7/59 کیلوگرم و حداکثر اکسیژن مصرفی 58/0 ± 1/39 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه که هیچ‌گونه سابقة بیماری قلبی – عروقی و دیابت نداشتند، انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه فعالیت با شدت کم (LAG)، فعالیت با شدت متوسط (MAG) و فعالیت با شدت زیاد (HAG) تقسیم شدند.پروتکل آزمون‌گیری شامل دو پیشرونده تا حد واماندگی روی نوارگردان بدون شیب بود که با توجه به روش کارونن در گروه‌های LAG، MAG و HAG به ترتیب با شدت 55 تا 65 درصد، 65 تا 75 درصد و 75 تا 85 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی اجرا شد. خونگیری در دو مرحله قبل و 30 دقیقه پس از اتمام فعالیت و با شرایط کاملاً مشابه و به‌دنبال 12 تا 14 ساعت ناشتایی انجام شد. در هر مرحله 7 میلی‌لیتر خون در وضعیت نشسته از ورید پیش‌بازویی گرفته شد و پس از انتقال به آزمایشگاه و تهیة سرم از آن برای آنالیز متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای تعیین مقادیر آدیپونکتین سرمی، گلوکز و انسولین ناشتایی از تست الایزا و برای اندازه‌گیری TG و LDL-C از روش آنزیماتیک استفاده شد. داده‌ها با استفاده از‌ آزمون‌های t وابسته و آنالیز واریانس در سطح 05/0 ? P تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد مقادیر آدیپونکتین در هر سه گروه LAG، MAG و HAG افزایش یافت ولی افزایش فقط در گروه LAG معنادار بود. از سوی دیگر، تغییرات مقادیر آدپپونکتین بین سه گروه معنادار نبود. به‌علاوه، مقادیر پیش و پس‌آزمون مقادیر گلوکز در هر سه گروه و تغییرات انسولین فقط در گروه‌های MAG و HAG به لحاظ آماری معنادار بود. هم‌چنین فقط تغییرات انسولین بین دو گروه MAG و HAG معنادار نبود. براساس یافته‌های تحقیق، با افزایش شدت ورزش و در نتیجه کاهش مدت ورزش، تغییرات کم‌تری در مقادیر آدیپونکتین سرم زنان جوان فعال ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exhaustive Running with Different Intensities on Adiponectin Concentration in Active Females

نویسندگان [English]

  • Valiollah Dabidiroshan 1
  • Bahram Sadeghpour 2
  • Zahra Jahanian 3

چکیده [English]

The aim of this research was to evaluate the effect of one session of exhaustive exercise with low intensity (55-65% VO2max), moderate intensity (65-75% VO2max) and high intensity (75-85% VO2max) on adiponectin in active women. For this purpose, 30 healthy women (mean age 21.6 years, weigh 59.7+3.35 kg, VO2max 39.1+0.58 ml/kg/min, no history of cardiovascular diseases and diabetes) were selected and divided into three groups: low intensity active (LAG), moderate intensity active (MAG) and high intensity active (HAG). The protocol was a progressive running up to exhaustion on a treadmill with 55-65%, 65-75% and 75-85% of VO2max intensity according to Karvonen formula. Blood samples were obtained before and 30 minutes after the training in the same condition and following 12-14 hours of fasting. 7 ml of blood was obtained from the subjects' forearm vein in a sitting position and transported to the laboratory. Adiponectin, glucose and insulin were measured by ELISA and TG and LDL-C by enzymatic methods. Data were analyzed by T-test and analysis variance at P?0.05. Results showed that adiponectin level increased in three groups (LAG, MAG, HAG) but this increase was significant only in LAG group (P=0.01). On the other hand, adiponectin did not significantly change among groups. Although T- test analysis showed that glucose decreased significantly in all groups and insulin concentration changed significantly in MAG and HAG, insulin changes were insignificant between MAG and HAG only. This research showed that an increase in the training intensity and a decrease in duration slightly changed serum adiponectin in active young women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Women
  • Adiponectin
  • Exercise Intensity.
  • Exhaustive Running