تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر میزان پروتئین‌های کلوتو، پروتئولیپید پروتئین و فاکتور نکروزتوموری آلفا در بافت مخچة موش‌های سالم

فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.292695.1367

تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی مبتنی بر نقطة شکست ضربان قلب (HRDP) به روش D-Max بر تغییرات لاکتات خون، زمان رسیدن به خستگی و عملکرد بازیکنان جوان فوتبال

اصغر جلالی؛ مهدی عباسپور؛ مهدی حکیمی؛ مریم علی محمدی

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 573-585

https://doi.org/10.22059/jsb.2018.135375.1005